Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-21

RK-03-2007-21.doc  RK-03-2007-21pr12.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-03-2007-21
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2006
Zpracoval M. Palán, K. Řezáčová
Předkládá A. Krištofová, Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuÚřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti sjednávají se zaměstnavateli dohody o:
a) vytvoření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
b) vyhrazení pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání
c) zřizování společensky účelných pracovních míst
d) zabezpečení odborné praxe absolventů škol
Na základě těchto dohod jsou zaměstnavatelům poskytovány účelové dotace ze státního rozpočtu na částečnou úhradu mzdových nákladů a nákladů povinného pojištění související s přijetím uchazečů o práci do pracovního poměru.
Novinkou je, že byl oproti předchozím letům zaznamenán první případ financovaný za spoluúčasti Evropského sociálního fondu. Jde o projekt "Najdi si práci na Vysočině", který je realizován v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Úřad práce v Jihlavě ho sjednal s ÚSP Těchobuz a výše příspěvku činí 10 tis. Kč měsíčně (pro srovnání u klasických dohod uvedených v úvodní části tohoto materiálu činí výše státního příspěvku maximálně 7 tis. Kč).
Úřady práce poskytly příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina za období září - prosinec 2006 dotaci v úhrnné výši 1 697,56 tis. Kč (za celý rok se pak jedná o částku 3 765,07 tis. Kč). Protože prostředky úřadu práce jsou příspěvkovým organizacím poskytovány prostřednictvím rozpočtu kraje, je nutné tento průtok ve smyslu usnesení 1438/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004 schválit radou kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 o účelovou dotaci poskytnutou úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti pro příspěvkové organizace zřizované krajem v celkové výši 1 697,56 tis. Kč;
* upravit u příspěvkových organizací závazný ukazatel "Příspěvek na provoz" na rok 2006 o příslušnou částku poskytnutou úřady práce.
Kvantifikace rozpočtového opatření je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu. Příloha č. 2 pak obsahuje počet pracovníků za rok 2006 přijatých na základě dohod s úřady práce a jejich profesní strukturu.
StanoviskaOdbor kultury a památkové péče nemá k návrhu rozpočtového opatření u odvětví kultury připomínky.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví s návrhem rozpočtového opatření souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 pro kapitoly Kultura, Sociální péče, Školství a Zdravotnictví o účelové dotace od úřadů práce poskytnuté na základě dohod sjednaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v úhrnné výši
1 697,56 tis. Kč v členění dle materiálu RK-03-2007-21, př. 1;
* u příspěvkových organizací úpravu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2006 dle materiálu RK-03-2007-21, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatých účelových dotací od úřadů práce.
Odpovědnost odbory kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu a ekonomický
Termín do 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz