Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-29

RK-03-2007-29.doc  RK-03-2007-29pr1.doc  RK-03-2007-29pr2.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-03-2007-29
NázevNávrh na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
Zpracoval R. Schell, J. Murárik
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuBezpečnostní rada kraje Vysočina svým usnesením č. 020/06/05/BRK ze dne 24. 11. 2005 doporučila hejtmanovi kraje Vysočina ustanovit pracovní skupinu pro řešení problematiky výstavby centrálního integrovaného pracoviště (dále jen "CIP") operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina.
Pracovní skupina pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina (dále jen PS CIP OŘ) zahájila svou činnost dne 9. 3. 2006. Prvotním úkolem pracovní skupiny bylo zpracování vstupního materiálu s podmínkami pro centralizaci tísňového volání, integraci operačního a krizového řízení složek IZS na úrovni kraje Vysočina a stanovení cílů. Tento materiál shrnuje stanoviska jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a Krajského úřadu kraje Vysočina. Dne 13. 10. 2006 jej vzala na vědomí bezpečnostní rada kraje. Svým usnesením č. 023/03/2006/BRK (celé znění uvedeno v části stanoviska materiálu RK-03-2007-29) stanovila Bezpečnostní rada kraje Vysočina další postup a úkoly k realizaci výstavby CIP.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina". Návrh zadávacích podmínek je obsahem přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.
Jelikož se zpracováním studie proveditelnosti nebylo počítáno v rozpočtu kraje na rok 2007, navrhujeme schválit zadání poptávkového řízení s tím, že po výběru vítězné nabídky rada kraje posílí kapitolu Integrovaný záchranný systém a požární ochrana o částku rovnající se vysoutěžené ceně za zpracování studie proveditelnosti. Navýšení prostředků by mohlo být kryto z položky Strategické a koncepční materiály.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Integrovaný záchranný systém není v programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen "PRK") zmíněn. V případě hledání finančních zdrojů z EU bývá někdy stanovena podmínka souladu a provázanosti regionální a národní politiky. Neznamená to ovšem, že co není v PRKu zmíněno se nesmí realizovat.

Odbor informatiky:
Odbor informatiky souhlasí s navrženým postupem.

Odbor ekonomický:
Se zpracováním Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina nebylo v rozpočtu kraje Vysočina, kapitola Požární ochrana a IZS počítáno.
Vzhledem k charakteru pořizovaného materiálu doporučujeme případné finanční potřeby zdrojově krýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Strategické a koncepční materiály. Schválený rozpočet položky Strategické a koncepční materiály na rok 2007 činí 10 000 tis. Kč.

Bezpečnostní rada kraje Vysočina:
Usnesení 023/03/2006/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
informaci k postupu realizace výstavby Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek IZS a krizového řízení kraje Vysočina, BRK 03-2006-01P a BRK 03-2006-01P, př.1 a BRK 03-2006-01P, př. 2 a
ukládá
Pracovní skupině pro řešení Centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení složek integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina připravit návrh zadání na veřejnou zakázku kraje Vysočina na realizaci zpracování studie proveditelnosti do 23. října 2006 a předložit tento návrh k elektronické diskusi členům BRK, která bude ukončena 27. listopadu 2006 a
doporučuje
hejtmanovi kraje Vysočina, po vypořádání připomínek, vypsat veřejnou zakázku kraje Vysočina na realizaci zpracování studie proveditelnosti centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení v termínu do 30. listopadu 2006 a
doporučuje
hejtmanovi kraje Vysočina, aby pracovní skupina byla transformována do řídicího výboru studie proveditelnosti.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zpracováním "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina" dle materiálu RK-03-2007-29.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz