Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-35

RK-03-2007-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-03-2007-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu kraje Vysočina v důsledku změny rozhodnutí MFČR o poskytnutí státní dotace na odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MF ČR Č. j. 12/92 988/2006-121 ze dne 23.10.2006 byl odchylně od dřívějších praktik i příslušné legislativy určen příjemcem dotace na úhradu nákladů za provedené a řádně zkontrolované odradonovací zařízení veřejného vodovodu Radešínská Svratka místo zmíněné obce kraj Vysočina, kterému tím vznikla povinnost tuto dotaci přijmout do svého rozpočtu a ve smyslu zákona č.129/2000 Sb. o krajích ji uvedené obci poskytnout.
Na základě intenzivní interpelace kraje, MFČR vydalo nové rozhodnutí Č. j. 12/113 599/2006-121 dne 12. 12. 2006, ve kterém určuje příjemcem dotace Obec Radešínská Svratka s příkazem pro kraj Vysočina zaúčtovat tuto dotaci jako průtokovou, tj. mimo rozpočet kraje, neboť MFČR bude ve své bilanci poskytnutých dotací za rok 2006 tuto dotaci takto uvádět. Proto se navrhuje Radě kraje o uvedenou účelovou dotaci ve výši 2 160 227 Kč rozpočet kraje snížit.
Návrh řešení
StanoviskaEkonomický odbor:
Účelová dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 2 160 227 Kč byla na účet kraje poukázána dne 23. 10. 2006. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 2 160 227 Kč určenou pro obec Radešínská Svratka, IČ00295205 na provedení ozdravných protiradonových opatření a na kontrolní závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz