Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-38

RK-03-2007-38.doc  RK-03-2007-38pr1.xls  RK-03-2007-38pr2.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-03-2007-38
NázevÚprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 5. 9. 2006 usnesením číslo 1274/26/2006/RK a dne 14. 11. 2006 usnesením č. 1623/33/2006/RK schválila změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na konečnou výši 218 517,2 tis. Kč.
Návrh řešení Nemocnice průběžně vyhodnocovala výsledky hospodaření (stav k 30. 11. 2006 je uveden v příloze RK-03-2007-38, př. 1). Index osobních nákladů byl ve výši 0,91. Nemocnice v prosinci již nepředpokládala vyšší výkyv v plnění ukazatele "Limit prostředků na platy", případné překročení tohoto ukazatele mělo být řešeno na základě usnesení rady kraje č. 1732/36/2006/RK, kterým rada souhlasila se zapojením fondu odměn u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok.
Snahou managementu nemocnice ke konci roku 2006 bylo vykázat péči v takovém objemu, aby nedošlo ke krácení úhrady ze strany zdravotních pojišťoven za nedodržení podmínek dodatku ke smlouvě týkajícího se financování. Ředitel stanovil kritéria pro přiznání odměn za výsledky hospodaření, které byly vyplaceny v celkové výši 1 610 tis. Kč (odměny byly vyplaceny v nižším objemu než v roce 2005).
Tato situace se projevila v nižším čerpání řádných dovolených. Současně došlo, vzhledem k minimálním stavům zdravotnických pracovníků na odděleních, k vyššímu vykazování přesčasové práce. Přesčasy byly vybírány formou náhradního volna místo řádných dovolených, zvláště u nelékařů (tam, kde to provozní podmínky dovolovaly). Nevyčerpané dovolenky za rok 2006 dosáhly výše 5 050 tis. Kč (bez odvodů).
Za této situace dojde k celkovému překročení stanoveného limitu o 4 533 tis. Kč. Zvýšené mzdové náklady budou částečně pokryty z fondu odměn a to ve výši 1 404 168,- Kč. Protože i za podmínky vyčerpání fondu odměn dojde k překročení stanoveného objemu prostředků na platy, požádala nemocnice o navýšení závazného ukazatele, přičemž krytí bude řešeno využitím vlastních prostředků.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci pro rok 2006 o 4 533 tis. Kč;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace přednostně zapojit na pokrytí překročení stanoveného objemu prostředků na platy fond odměn.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 16. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz