Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-27

RK-03-2007-27.doc  RK-03-2007-27pr1.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-03-2007-27
NázevNávrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK "Statut účelového Fondu Vysočiny".
Od roku 2004 je pravidelně vyhlašován z Fondu Vysočiny grantový program s názvem Jednorázové akce. Program se každoročně setkává s velkým ohlasem. V roce 2006 bylo podáno 227 žádostí s celkovým požadavkem na příspěvek kraje ve výši 4 445 917,- Kč. Celkové náklady na realizaci všech projektů v roce 2006 představovali 13 516 544,- Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007 (výzva viz materiál RK-03-2007-27, př.1). Návrh na způsob hodnocení specifických kritérií je uveden v neveřejném materiálu RK-03-2007-27, př.2.
Jedná se o opakování úspěšného programu z minulých let. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta a členů řídícího výboru, kteří v roce 2006 grantový program vyhodnocovali.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Usnesení 04/01/2007/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2007.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0. Jeden člen komise nebyl v době hlasování přítomen.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007 dle materiálu RK-03-2007-27, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, oddělení mládeže a sportu
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz