Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-30

RK-03-2007-30.doc  RK-03-2007-30pr12.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-03-2007-30
NázevStanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla Mgr. Veronika Peslerová usnesením rady kraje č. 1812/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006 jmenována do funkce ředitelky Krajské knihovny Vysočiny se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD, s účinností
od 1. 1. 2007.
Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V souvislosti s jeho účinností dochází ke změně ve stanovení jedné z povinných složek platu vedoucího zaměstnance-statutárního orgánu (ředitele příspěvkové organizace), a to příplatku za vedení. Usnesením rady kraje č. 1769/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 bylo rozhodnuto o procentuální výši příplatku za vedení u jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
S účinností od 1. 1. 2007 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souvislosti s tím se mění výše platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina.
Z uvedených důvodů a v souladu s usnesením rady kraje musí být ředitelům nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení V souvislosti se jmenováním Mgr. Veroniky Peslerové do funkce ředitelky Krajské knihovny Vysočiny odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nově stanovit plat ředitelky s účinností
od 1. 1. 2007 dle materiálu RK-03-2007-30, př. 1. Zároveň je navrhováno promítnout změnu právní úpravy do platů ředitelů a stanovit nově platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálu
RK-03-2007-30, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinností
od 1. 1. 2007 dle materiálů RK-03-2007-30, př. 1 a RK-03-2007-30, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín2007-1-16
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz