Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-04

RK-03-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-03-2007-04
NázevPřevod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měly příslušnost hospodařit bývalé státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový obdržel žádost od společnosti Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno o bezúplatný převod pozemků par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. Tyto pozemky byly utvořeny na základě geometrického plánu č. 75-3590/2005.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 7 pro výše uvedené k. ú. a obec, kde je jako vlastník uveden kraj Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (dříve Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou).
Důvodem převodu je skutečnost, že byla provedena stavba vodního díla "Hrazení bystřin Vápenka" v k. ú. Sedliště u Jimramova a výše uvedené pozemky jsou dnes součástí tohoto vodního toku.
Návrh řešení Odbor majetkový s uvedeným návrhem žadatele nesouhlasí v tom smyslu, že by mělo dojít k bezúplatnému převodu výše popsaných nemovitostí a navrhuje, aby bylo zahájeno jednání o úplatném převodu.
Odbor majetkový navrhuje zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodat, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. Dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina navrhuje OM použít formu přímého prodeje. Převodem výše uvedených pozemků dojde k dořešení vlastnických a užívacích práv k předmětným nemovitostem.
Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaKrajská Správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou s prodejem souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
nesouhlasí
bezúplatně převést, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
rozhoduje
* zahájit jednání s Českou republikou - Lesy České republiky, s.p., o úplatném převodu, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělených pozemků par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
* zveřejnit záměr prodat pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz