Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-48

RK-03-2007-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-03-2007-48
NázevSouhlas se stavbou a převod pozemků pod chodníkem v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas se stavbou chodníku a následný převod pozemků chodníkem zastavěných formou darovací smlouvy.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 1656/1-ost. pl. silnice o výměře 26 941 m2 a 1665-ost. pl., silnice o výměře 12 952 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová, které vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a které jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 492 pro uvedené k. ú. a obec.
Městys Bobrová se obrátila na kraj Vysočina se žádostí o souhlas se stavbou chodníku na části těchto pozemků a o následný bezplatný převod části pozemků zastavěných tímto chodníkem. Městys Bobrová počítá s tím, že po dostavění chodníku nechá na vlastní náklady vyhotovit oddělovací GP, na jehož základě bude převod proveden.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice II/360, doporučuje odbor majetkový po konzultaci s Krajskou SÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací Provoz Žďár nad Sázavou (dále jen KSÚS) radě kraje vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS.
Návrh usnesení předpokládá souhlas rady kraje se stavbou chodníku na části pozemků par. č. 1656/1 a 1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová, rozhodnutí zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěné části těchto pozemků do majetku městyse Bobrová a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěnou část těchto pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚS pro Vysočinu, provoz Žďár nad Sázavou.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na části pozemků par. č. 1656/1 a par. č.1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem zastavěné části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz