Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-42

RK-03-2007-42.doc  RK-03-2007-42pr1.tif  RK-03-2007-42pr2.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-03-2007-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuČeský svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), zastoupený místopředsedou okresního výborů ČSBS Jihlava Zdeňkem Laštovičkou, se obrátil na kraj Vysočina s žádostí o finanční příspěvek pro jednotlivé okresní výbory ČSBS. Finanční příspěvek by byl použit na krytí provozních nákladů spojených s fungováním okresních výboru ČSBS. Okresní výbory ČSBS zajišťují především potřebné administrativní úkony pro členskou základnu ČSBS. ČSBS okresní výbor Jihlava garantuje převod příslušných podílů finančního daru na jednotlivé okresní výbory v kraji Vysočina. Bližší informace jsou obsahem mat. RK-03-2007-42, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje, aby byl Českému svazu bojovníků za svobodu, okresnímu výboru Jihlava, poskytnout finanční dar ve výši 80 000 Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s rozpočtovým opatřením dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 10. 1. 2007 je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 80 000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, okresnímu výboru Jihlava, IČ: 70262438, dle materiálu RK-03-2007-42, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 80 000 Kč určenou na finanční dar pro Český svaz bojovníků za svobodu, okresnímu výboru Jihlava, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 10. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz