Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-07

RK-03-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-03-2007-07
NázevVložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stala vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový, na základě usnesení č. 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, požádal Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) o bezúplatný převod pozemků par. č. 803/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 803/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov, do vlastnictví kraje Vysočina.
Zmíněné pozemky jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad. Spoluvlastníkem druhé poloviny pozemků par. č. 803/17 a par. č. 803/24 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov je Vysočina, ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Všechny uvedené pozemky jsou zastavěny tělesem silnice III/03415.
Usnesením č. 431/08/2004/ZK ze dne 21. 12. 2004 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo bezúplatné nabytí uvedených pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Pelhřimov projednal žádost odboru majetkového o bezúplatný převod pozemků a po prošetření uzavřel dne 10. 3. 2005 s krajem smlouvu o bezúplatném převodu. Po podpisu obou stran byla smlouva předložena Ministerstvu financí ČR k odsouhlasení. Po odsouhlasení došlo na konci roku 2006 k jejímu zápisu do katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabyté pozemky vložit dodatkem zřizovací listiny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje formou dodatku zřizovací listiny vložit předmětné pozemky do správy organizace.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Pelhřimov souhlasila s nabytím pozemků
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasil s nabytím pozemků
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky par. č. 803/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 803/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov, do správy této příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz