Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-20

RK-03-2007-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-03-2007-20
NázevVzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
Zpracoval Z. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, par. č. 221/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 221/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 221/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice, které vlastní na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 165.
Obec Babice je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice, které vlastní na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 10001.
Na odbor majetkový se v roce 2005 obrátila obec Babice se žádostí o vydání souhlasu se stavbou zastávkového pruhu při silnici III/4102 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice a navrhla majetkoprávní vypořádání tak, že po dostavění zastávkového pruhu daruje tuto stavbu kraji Vysočina. Pokud by po zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stavba zasahuje i do pozemku ve vlastnictví obce, bude kraji darována stavba včetně zastavěné části tohoto pozemku.
Obec Babice stavbu zrealizovala a nechala zaměřit geometrickým plánem č. 59-1821/2006, který je již evidován v katastru nemovitostí a na jehož základě bylo zjištěno následující:
- pozemky par. č. 221/5 a par. č. 221/6 jsou ve vlastnictví kraje Vysočina a jsou zastavěny chodníkem;
- pozemky par. č. 2/3 a par. č. 9/6 jsou ve vlastnictví obce Babice a jsou zastavěny stavbou zastávkového pruhu;
- pozemky par. č. 221/7, par. č. 221/8 a par. č. 221/9 jsou ve vlastnictví kraje Vysočina a jsou zastavěny stavbou zastávkového pruhu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje bezúplatně převést pozemky zastavěné chodníkem par. č. 221/5 a par. č. 221/6, bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2/3 a par. č. 9/6 včetně stavby zastávkového pruhu a nabýt stavbu zastávkového pruhu na pozemcích par. č. 221/7, par. č. 221/8 a par. č. 221/9, vše v k. ú. Bolíkovice a obci Babice a sjednotit tak vlastnictví pozemků a stavby.
Návrh usnesení předpokládá:
- zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 221/5 a par. č. 221/6 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice na úřední desce;
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky par. č. 221/5 a par. č. 221/6 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darováním z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 2/3, par. č. 9/6 a stavbu zastávkového pruhu postaveného na pozemcích par. č. 2/3, par. č. 9/6, par. č. 221/7, par. č. 221/8 a par. č. 221/9 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darem z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina;
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1060/26/2005/RK souhlasila s výstavbou zastávkového pruhu na pozemku par. č. 221/2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice za podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Třebíč.
Správa a údržba silnic Třebíč vyjádřila svůj souhlas se stavbou dne 11. 7. 2005.
ODSH vyjádřil svůj souhlas se stavbou dne 12. 8. 2005.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice na úřední desce;
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darováním z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a stavbu zastávkového pruhu postaveného na pozemcích par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, par. č. 221/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 221/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 221/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darem z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz