Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2007, které se konalo dne 16. 1. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 1. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost J. Huláka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
46. Návrh na podporu
47. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
48. Souhlas se stavbou a převod pozemků pod chodníkem v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
49. Vyhodnocení soutěže o návrh značky (logotypu) „Zdravý kraj Vysočina“
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2007
 2. Darování pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 3. Nabytí pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
 4. Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
 5. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
 6. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
 7. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 8. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
 9. Změna názvu akce v příloze M2 rozpočtu kraje
 10. Zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozpočtu kraje
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 13. Veřejná zakázka na stavební práce na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
 14. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
 15. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1 etapa", změna ceny nabývaných nemovitostí
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
 17. Nájem pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 18. Souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA
 19. Demolice stavby v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a její další využití
 20. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
 21. Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2006
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora neziskového sektoru
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
 25. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2007
 26. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
 27. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007
 28. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 29. Návrh na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
 30. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 31. Změny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 32. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - prodloužení 4. výzvy
 33. Dodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 34. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu kraje Vysočina v důsledku změny rozhodnutí MFČR o poskytnutí státní dotace na odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za 2. pololetí a za rok 2006
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
 38. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007
 40. Informace o výsledku dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007
 41. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
 43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006
 44. EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu
 45. Dopis ministru ŽP ve věci skládky odpadů Pozďátky
 46. Návrh na podporu
 47. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 48. Souhlas se stavbou a převod pozemků pod chodníkem v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
 49. Vyhodnocení soutěže o návrh značky (logotypu) „Zdravý kraj Vysočina“
 50. Rozprava členů rady
Usnesení 0035/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

38. Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení návrh na úpravu závazného ukazatele dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0036/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci pro rok 2006 o 4 533 tis. Kč;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace přednostně zapojit na pokrytí překročení stanoveného objemu prostředků na platy fond odměn.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 16. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-38.doc, RK-03-2007-38, př. 1, RK-03-2007-38, př. 2

39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0037/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční transfér pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 1 557 tis. Kč na pokrytí investičních nákladů k zajištění dofinancování akce "Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč";
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření, a to zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 557 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 557 tis. Kč";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 1 557 tis. Kč s určením na dofinancování akce "Rekonstrukce laboratoří v Nemocnici Třebíč";
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a majetkovému odboru provést kontrolu stanoveného nájemného na movitý a nemovitý majetek na rok 2007 a připravit návrh případné aktualizace nájemných smluv.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, ekonomický odbor
termín: 30. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-39.doc, RK-03-2007-39, př. 1, RK-03-2007-39, př. 2, RK-03-2007-39, př. 3

40. Informace o výsledku dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007
J. Vondráček a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0038/03/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb v kraji Vysočina dle materiálů RK-03-2007-40, RK-03-2007-40, př. 2, RK-03-2007-40, př. 3, RK-03-2007-40, př. 4, RK-03-2007-40, př. 5, RK-03-2007-40, př. 6, RK-03-2007-40, př. 7, RK-03-2007-40, př. 8;
schvaluje
oslovení ministra práce a sociálních věcí dopisem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-40.doc, RK-03-2007-40, př. 1, RK-03-2007-40, př. 2, RK-03-2007-40, př. 3, RK-03-2007-40, př. 4, RK-03-2007-40, př. 5, RK-03-2007-40, př. 6, RK-03-2007-40, př. 7, RK-03-2007-40, př. 8

47. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
J. Vondráček, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje komentář k uvedenému návrhu výběrového řízení. Projednávání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0039/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zrušení výběrového řízení vyhlášeného na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, vyhlášené usnesením č. 1737/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006;
 • složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle doplněného materiálu RK-03-2007-47, př. 2 a
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-47, RK-03-2007-47, př. 1, RK-03-2007-47, př. 2

02. Darování pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat část pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav do vlastnictví obce. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0040/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 2608/1 a PK 2608/1 v k. ú Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 2608/1 a PK 2608/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-02.doc

03. Nabytí pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje koupit pozemek v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0041/03/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-03.doc

04. Převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí společnosti Lesy ČR o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0042/03/2007/RK
Rada kraje
nesouhlasí
bezúplatně převést, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
rozhoduje
 • zahájit jednání s Českou republikou - Lesy České republiky, s.p., o úplatném převodu, dle GP č. 75-3590/2005, nově oddělených pozemků par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
 • zveřejnit záměr prodat pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-04.doc

05. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0043/03/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-05.doc

06. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Štěpkov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s majetkoprávním vypořádáním pozemků v k. ú. a obci Štěpkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0044/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle GP č. 154-2436/2006 zastavěných chodníkem par. č. par. č. 127/3-ost. pl., ost kom o výměře 17 m2, par. č. 127/4-ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5-ostpl., ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6-ost. pl., ost. kom. O výměře 48 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout darovat pozemky dle GP č. 154-2436/2006 zastavěné chodníkem par. č. par. č. 127/3-ost. pl., ost kom o výměře 17 m2, par. č. 127/4-ost.pl., ost. kom. o výměře 4 m2, par. č. 127/5-ostpl., ost. kom. o výměře 11 m2 a par. č. 127/6-ost. pl., ost. kom. o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
 • rozhodnout přijmout dar pozemků dle GP č. 154-2436/2006 par. č. 109/2-ost.pl., silnice o výměře 1 m2 a 109/4-ost. pl., silnice o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov a dar stavby rozšíření silnice na těchto pozemcích z vlastnictví obce Štěpkov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-06.doc

07. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0045/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky par. č. 803/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 803/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše
v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov, do správy této příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-07.doc

08. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k. ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o bezúplatném nabytí stavebních objektů v k. ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0046/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty:
- SO 105 - Úprava silnice III/3509;
- SO 121 (část) - Dopravní značení
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "Silnice I/I34 Česká Bělá - obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-08.doc

09. Změna názvu akce v příloze M2 rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předloženou změnu názvu uvedené akce v rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0047/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v příloze M2 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 z "Psychocentrum Jihlava - oprava elektroinstalace" na "Psychocentrum Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace"
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-09.doc

10. Zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy M1 rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na zařazení dané akce do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0048/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "SPŠ Jihlava - oprava fasády" do přílohy rozpočtu M1 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-10.doc

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Želiv do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0049/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky par. č. 1245/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, par. č. 1349/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 25009 m2, par. č. 1386/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2 a par. č. 1386/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-11.doc

12. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0050/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-03-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-12.doc, RK-03-2007-12, př. 1

13. Veřejná zakázka na stavební práce na realizaci třetí etapy stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na uzavření smlouvy o dílo na realizaci třetí etapy dané stavby. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit na příští jednání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-13.doc

14. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0051/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-14.doc, RK-03-2007-14, př. 1

15. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1 etapa", změna ceny nabývaných nemovitostí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh odkoupit pozemky v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad  Rokytnou a obci Výčapy do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0052/03/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-15.doc

16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemném darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0053/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu RK-03-2007-16, př. 1 darem z vlastnictví obce Bohdalec do vlastnictví Vysočiny;
 • převést pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu RK-03-2007-16, př. 2 darováním z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Bohdalec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-16.doc, RK-03-2007-16, př. 1, RK-03-2007-16, př. 2

17. Nájem pozemku v k. ú. a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvu na užívání části pozemků v obci a k. ú. Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0054/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s pronajímatelem městem Třebíč na užívání části pozemků parc. č. 506/2 a parc. č. 820/2 v obci a k. ú. Třebíč o celkové výměře 864 m2 za účelem řádného užívání stavby oceloplechového skladu za podmínek materiálu RK-03-2006-17.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, OM
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-17.doc

18. Souhlas se stavbou CITY PARK JIHLAVA
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska k dokumentaci ke stavebnímu řízení dané stavby. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0055/03/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s dotčením pozemku par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice o výměře 3 685 m2 v k. ú. a obci Jihlava a silnice II/602 nacházející se mimo jiné na tomto pozemku za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihlava ze dne 11. 12. 2006 v souvislosti se stavbou CITY PARK Jihlava dle materiálu RK-03-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-18.doc

19. Demolice stavby v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě a její další využití
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhovanému podání žádosti na odstranění uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0056/03/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s podáním žádosti o povolení odstranění stavby skladu postaveného na pozemku par. č. 3942/9 v k. ú. a obci Jihlava v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě ke stavebnímu úřadu Magistrátu města Jihlavy;
 • s využitím konstrukce skladu pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-19.doc

20. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním pozemků v k. ú. Bolíkovice a obci Babice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0057/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice na úřední desce;
 • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky par. č. 221/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 a par. č. 221/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darováním z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
 • doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a stavbu zastávkového pruhu postaveného na pozemcích par. č. 2/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, par. č. 9/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, par. č. 221/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 221/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 221/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Bolíkovice a obci Babice darem z vlastnictví obce Babice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-20.doc

48. Souhlas se stavbou a převod pozemků pod chodníkem v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová a schválení zveřejnění záměru darovat části pozemků do vlastnictví městyse. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0058/03/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na části pozemků par. č. 1656/1 a par. č.1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem zastavěné části pozemků par. č. 1656/1 a par. č. 1665 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-48

21. Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období září - prosinec 2006
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0059/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 pro kapitoly Kultura, Sociální péče, Školství a Zdravotnictví o účelové dotace od úřadů práce poskytnuté na základě dohod sjednaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v úhrnné výši 1 697,56 tis. Kč v členění dle materiálu RK-03-2007-21, př. 1;
 • u příspěvkových organizací úpravu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2006 dle materiálu RK-03-2007-21, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatých účelových dotací od úřadů práce.
odpovědnost: odbory kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu a ekonomický
termín: do 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-21.doc, RK-03-2007-21, př. 1, RK-03-2007-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora neziskového sektoru
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V. Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0060/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přidělit dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 30 tis. Kč organizaci Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, IČ 26610418, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč, na Regionální velkou výměnu zkušeností;
 • přidělit dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 200 tis. Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783, se sídlem Věžní 1, 586 01 Jihlava, na její celoroční činnost.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-22.doc, RK-03-2007-22, př. 1, RK-03-2007-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V. Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0061/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přidělit dotace příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2007 z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 321 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
schvaluje
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-23.doc, RK-03-2007-23, př. 1, RK-03-2007-23, př. 2, RK-03-2007-23, př. 3

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V. Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0062/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neposkytnout příspěvek pro Montana TK Brno, Kounicova 20, 602 00 Brno, IČ 44993889 v celkové výši 20 000,- Kč dle materiálu RK-03-2007-24, př. 1;
 • poskytnout příspěvek z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro TJ Blesk Jihlava, Znojemská 31, 586 01 Jihlava, IČ 46259813 v celkové výši 40 000,- Kč na podporu organizování sportovního mistrovství dle materiálu RK-03-2007-24, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2006
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-24.doc, RK-03-2007-24, př. 1, RK-03-2007-24, př. 2

25. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit grantový program na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V. Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0063/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2007" na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-03-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-25.doc, RK-03-2007-25, př. 1, RK-03-2007-25, př. 2, RK-03-2007-25, př. 3

26. Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu na vyřazení uchazeče z konkursního řízení. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V: Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0064/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o vyřazení uchazečky dle materiálu RK-03-2007-26, př. 2 z konkursního řízení na místo ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-26.doc, RK-03-2007-26, př. 1, 2, RK-03-2007-26, př. 3

27. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit výše uvedený grantový program. Projednávání se zúčastnili P. Zábranská, V. Prokop, oba pracovníci oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0065/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2007 dle materiálu RK-03-2007-27, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-27.doc, RK-03-2007-27, př. 1

28. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/03/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční příspěvek na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 70 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, par. 3635, v celkové výši 6 575 791,00 Kč, dle materiálu RK-03-2007-28, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout finanční příspěvek na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Tři Studně, Tis a Veselý Žďár dle materiálu RK-03-2007-28, př. 3.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-28.doc, RK-03-2007-28, př. 1, RK-03-2007-28, př. 2, RK-03-2007-28, př. 3

29. Návrh na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zpracování dané studie. Projednávání se zúčastnil R. Schell, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0067/03/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zadání "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina".
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-29.doc, RK-03-2007-29, př. 1, RK-03-2007-29, př. 2

30. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh stanovit platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0068/03/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálů RK-03-2007-30, př. 1upr1 a RK-03-2007-30, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 16. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-30.doc, RK-03-2007-30, př. 1, RK-03-2007-30, př. 2

31. Změny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované změny dokumentace a znění smluv pro 3. výzvu uvedeného grantového schématu. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, S. Lemperová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešli J. Vondráček, V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./3/2006 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 16. 1. 2007 dle materiálu RK-03-2007-31, př. 1;
 • vzor smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2007-31, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-31.doc

32. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - prodloužení 4. výzvy
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh prodloužit 4. výzvu daného grantového schématu. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, S. Lemperová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišli J. Vondráček, V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0070/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu
RK-03-2007-32, př. 1;
schvaluje
úpravu Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-03-2007-32, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 19. ledna 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-32.doc

33. Dodatek ke smlouvám uzavřeným v rámci 2. a 3. kola výzev grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje navrhovaný dodatek ke smlouvám. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, I. Malá, pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, S. Lemperová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0071/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
vzor dodatku ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře v rámci 2. a 3. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2007-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-33.doc

34. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, požádal radu kraje vzít na vědomí předloženou zprávu o činnosti. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0072/03/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-34.doc, RK-03-2007-34, př. 1, RK-03-2007-34, př. 2, RK-03-2007-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - snížení rozpočtu kraje Vysočina v důsledku změny rozhodnutí MFČR o poskytnutí státní dotace na odradonování veřejného vodovodu Radešínská Svratka
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0073/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 2 160 227 Kč určenou pro obec Radešínská Svratka, IČ00295205 na provedení ozdravných protiradonových opatření a na kontrolní závěrečná měření prokazující účinnost provedených opatření.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-35.doc,

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za 2. pololetí a za rok 2006
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu usnesení a požádal o jeho schválení. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0074/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené 2. pololetí roku 2006 v celkové výši 272 499 Kč;
 • rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené 2. pololetí a rok 2006 dle materiálu RK-03-2007-36, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-36.doc, RK-03-2007-36, př. 1, RK-03-2007-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0075/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 (kap. Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivním odpadem) o účelovou dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poskytnutou ve II. pololetí roku 2006 v celkové výši 83 725 Kč;
 • rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina v roce 2006 dle materiálu RK-03-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-37.doc, RK-03-2007-37, př. 1

41. Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007
M. Matějková předložila radě kraje ke schválení plán činnosti komise pro sport a volný čas na rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0076/03/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-03-2007-41, př. 1.
odpovědnost: J. Kučera, předseda komise
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-41.doc, RK-03-2007-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu na krytí provozních nákladů spojených s fungováním okresního výboru Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0077/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 80 000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, okresnímu výboru Jihlava, IČ: 70262438, dle materiálu RK-03-2007-42, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 80 000 Kč určenou na finanční dar pro Český svaz bojovníků za svobodu, okresnímu výboru Jihlava, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-42.doc, RK-03-2007-42, př. 1, RK-03-2007-42, př. 2

43. Závěrečná zpráva o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" v roce 2006
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, E: Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, informovali radu kraje o předložené závěrečné zprávě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0078/03/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky" dle materiálu RK-03-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 16. leden 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-43.doc, RK-03-2007-43, př. 1

44. EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, E: Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, předložili radě kraje ke schválení Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0079/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít "Dodatek č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu" se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-03-2007-44, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. ledna 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-44.doc, RK-03-2007-44, př. 1

45. Dopis ministru ŽP ve věci skládky odpadů Pozďátky
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, požádal radu kraje vzít na vědomí návrh žádosti o pomoc při řešení sanace skládky Pozďátky. Projednávání se zúčastnila E: Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0080/03/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění dopisu určeného Ministru životního prostředí dle materiálu RK-03-2007-45, př. 2upr1 a
pověřuje
hejtmana (náměstka hejtmana) kraje Vysočina k podpisu tohoto dopisu.
odpovědnost: OLVHZ, OŽP
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-45.doc, RK-03-2007-45, př. 1, RK-03-2007-45, př. 2

46. Návrh na podporu
M. Vystrčil podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dar Martině Sáblíkové, studentce Sportovního gymnázia v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0081/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem Vysočina a Martinou Sáblíkovou dle materiál RK-03-2007-46, př. 1upr1
 • poskytnout dar Martině Sáblíkové ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-03-2007-46, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Zastupitelstva krajů, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací o částku 100 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 tis. Kč určenou na nákup aktivované datové služby SIM karty pro Martinu Sáblíkovou mistryni Evropy ve čtyřboji dle materiálu RK-03-2007-46, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 25. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-46

49. Vyhodnocení soutěže o návrh značky (logotypu) „Zdravý kraj Vysočina“
M. Černá seznámila radu kraje s 5 návrhy značky logotypu, které stanovila hodnotící komise. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0082/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o vítězném návrhu „Soutěže o návrh značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina“, kterým je návrh dle materiálu RK-03-2007-49, př. 1 barevná verze 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 16. 1 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2007-49, RK-03-2007-49, př. 6

50. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 3/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 1. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2007 dne 16. 1. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 1. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz