Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-32

RK-03-2007-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-03-2007-32
NázevGrantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - prodloužení 4. výzvy
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina (dále jen "rada") dne 19. 12. 2006 rozhodla vyhlásit usnesením č. 1798/37/2006/RK (Rada kraje rozhoduje vyhlásit Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-37-2006-32, př. 2 s účinností od 2. 1. 2006) 4. výzvu do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.
Dne 4. ledna 2007 proběhlo pravidelné jednání s regionálním metodikem Řídícího orgánu SROP, kde byli gestoři jednotlivých grantových schémat (dále jen "gestoři GS") upozorněni na skutečnost, že finanční prostředky z jednotlivých GS musí být smluvně podchyceny nejpozději do 30. 6. 2007. Po tomto datu již nebude možné uzavřít žádné další smlouvy a finanční prostředky dosud nezasmluvněné budou převedeny na pokrytí již přezávazkovaných aktivit SROP. Dne 9. ledna 2007 proběhl informační seminář pro potenciální předkladatele žádostí do 4. kola výzvy. Na základě ohlasů ze semináře, ale i telefonických žádostí směřovaných na pracovníky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, a také výsledků jednání s regionálním metodikem Řídícího orgánu SROP, gestor GS přehodnotil dobu trvání 4. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.
Návrh řešení Gestor navrhuje Radě kraje Vysočina prodloužit 4. výzvu grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2007-32, př. 1 a zároveň schválit úpravu Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu
RK-03-2007-32, př. 2 vyvolanou prodloužením výzvy. Příloha č. 2 je předkládána ve změnovém režimu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
prodloužit Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu
RK-03-2007-32, př. 1;
schvaluje
úpravu Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-03-2007-32, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 19. ledna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz