Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-40

RK-03-2007-40.doc  RK-03-2007-40pr1.doc  RK-03-2007-40pr2.doc  RK-03-2007-40pr3.xls  RK-03-2007-40pr4.xls  RK-03-2007-40pr5.xls  RK-03-2007-40pr6.xls  RK-03-2007-40pr7.xls  RK-03-2007-40pr8.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-03-2007-40
NázevInformace o výsledku dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007
Zpracoval J. Bína, A. Řehořová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProvoz poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina je v roce 2007 ze státního rozpočtu nově financován pouze na základě dotačního řízení s tím, že za některé služby náleží poskytovatelům úhrady regulované vyhláškou MPSV. Úhrady uživatelů byly zdrojem příjmů zařízení sociální péče i v minulosti, ale nyní se část uživatelů stává příjemci příspěvku na péči a tím se rozšiřuje objem prostředků, které mohou na tyto úhrady použít. Ve zmíněném dotačním řízení MPSV o prostředky ze státního rozpočtu žádaly příspěvkové organizace kraje, příspěvkové organizace obcí, obce a nestátní neziskové organizace. Tyto žádosti odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval do souhrnného požadavku, který předložil ministerstvu práce a sociálních věcí. K němu přiložil popis sítě sociálních služeb a jejího dosavadního financování spolu s podpůrným stanoviskem rady kraje k požadavku příspěvkových organizací kraje, které plnily funkci odůvodnění předloženého požadavku. Celkový návrh odboru na přidělení dotací poskytovatelům předložený odborem činil 435 mil. Kč.
Rozhodnutí ministerstva o dotacích záviselo na schválení státního rozpočtu a výsledek dotačního řízení byl zveřejněn 28. 12. 2006 na internetových stránkách a písemný materiál byl doručen 4. 1. 2007. V návaznosti na toto zveřejnění jsme provedli analýzu výsledků dotačního řízení, kterou uvádíme v materiálu RK-03-2007-40, př. 3 a v níž je popsáno financování jednotlivých druhů služeb. Z tohoto materiálu vyplývá, že z doporučeného souhrnného požadavku bylo uspokojeno pouze 79 % a poskytovatelé v kraji Vysočina dostali oproti uvedenému návrhu o 90 mil. Kč méně. Míra úspěšnosti se u jednotlivých typů služeb i u jednotlivých poskytovatelů liší.
Zároveň jsme provedli porovnání uspokojení požadavků mezi kraji na základě dostupných údajů a uvádíme jej v materiálu RK-03-2007-40, př. 4. Měli jsme možnost porovnávat pouze požadavky před hodnocením krajskými úřady. Z těchto údajů nevyplývá, že by byli poskytovatelé v kraji Vysočina oproti jiným krajům nějak znevýhodněni. Za zásadní považujeme informaci, že náš kraj se na celkových přidělených dotacích podílí z 5,26 % a v roce 2006 činil tento podíl 5,16 %.
Materiál RK-03-2007-40, př. 5 obsahuje detailnější popis situace příspěvkových organizací kraje. Návrh, který odbor doporučil ministerstvu byl uspokojen z 88 % a celková dotace je o 32 mil. Kč nižší než souhrnný požadavek podpořený radou. Uspokojení požadavků jednotlivých organizací se liší a ty, u kterých dotace činí méně než 90 % požadavku, považujeme za ohrožené z hlediska financování jejich provozu. Za obtížnou považujeme především situaci Diagnostického ústavu sociálních služeb Černovice, Ústavu sociální péče Lidmaň a Ústavu sociální péče Křižanov. Na 10. 1. 2007 pan radní Vondráček svolal jednání takto ohrožených organizací. V roce 2006 jsme na zabezpečení zřizovatelské působnosti obdrželi státní dotaci ve výši 286 mil. Kč a zároveň bylo od roku 2002 zvýšeno rozpočtové určení daní pro kraj Vysočina o 44 mil. Kč s ohledem na převod zřizovatelské působnosti k Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice. Pro příspěvek na provoz zřizovatele bylo v roce 2006 použito uvedených 286 mil. Kč ze státního rozpočtu a 39 mil. Kč z rozpočtu kraje. Tuto částku zahrnuje i rozpočet kraje pro rok 2007. S celým problémem se stejně jako u ostatních poskytovatelů navrhujeme obrátit na MPSV s požadavkem na další finanční opatření. Zároveň budeme sledovat vývoj příjmů příspěvkových organizací z toho hlediska, do jaké míry odpovídá odhadu použitému při zpracování jejich rozpočtu v žádostech o státní dotaci. Dále předpokládáme, že do rozpočtu těchto organizací se zapojí úhrady za ošetřovatelskou, případně rehabilitační péči, od zdravotních pojišťoven. Jednání o navázání smluvních vztahů a výši úhrad jsou zahajována na žádost našich organizací. Teprve na základě informací bude možné jednat o potřebnosti případných změn v rozpočtu kraje. K zajištění platební schopnosti těchto organizací jsme jim platebním příkazem odeslali 50 % prostředků, které jsou pro jejich provoz schváleny v rozpočtu kraje. MPSV přislíbilo poukázání první splátky přiznané dotace již v průběhu ledna. Společně s ekonomickým odborem sledujeme platební schopnost našich organizací. U části příspěvkových organizací dojde ještě k dílčímu nárůstu příjmů z úhrad od klientů oproti původnímu předpokladu a dalším pravděpodobným příjmem budou úhrady od zdravotních pojišťoven za ošetřovatelskou péči.
Zvláštní postavení mezi organizacemi kraje má Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, jehož služby jsou poskytovány bez úhrady a které zároveň zřídilo jako novou službu intervenční centrum pro pomoc obětem domácího násilí. Činnost intervenčního centra byla finančně podpořena v rámci celostátního dotačního řízení. Podle současného rozboru příjmů a nákladů, který organizace po vyhlášení výsledků dotačního řízení provedla, není nyní kryto 229 tisíc nákladů běžného provozu. Pokud nebude tento objem prostředků získán, bude nutné ukončit smluvní vztahy s externími psychology v Havlíčkově Brodu a v Pelhřimově a přestat jejich prostřednictvím zajišťovat manželské a rodinné poradenství v těchto okresech (Náklady na tyto smluvní vztahy činí 204 tis. Kč.). Rozpočet nově zřízeného intervenčního centra činí 799 tis. Kč, ale na jeho pokrytí nyní schází ještě 245 tis. Kč. I tato nová agenda by musela být vykonávána v omezeném rozsahu, pokud MPSV nepřijme opatření, kterým zvýší podporu této činnosti. Závěry z jednání s příspěvkovými organizacemi kraje, jsou uvedeny v materiálu RK-03-2007-40, př. 2.
Obtížná je situace některých nestátních neziskových organizací, které obdržely nízkou podporu nebo jim nebyla poskytnuta dotace vůbec. Na 10. 1. 2007 bylo k této problematice svoláno jednání se zástupci zdravotně sociální sekce koordinačního uskupení nestátních neziskových organizací. Na základě jeho závěrů došlo k pojmenování ohrožených sociálních služeb zahrnutých v síti poskytovatelů v kraji Vysočina předložené ministerstvu. Závěry z tohoto jednání jsou rovněž uvedeny v materiálu RK-03-2007-40, př. 2. Které z typů služeb očekávají problémy s financováním provozu je zřejmé také z materiálu RK-03-2007-40, př. 3, kde uvádíme uspokojení požadavků v procentech a rozdíly mezi doporučeným požadavkem a přidělenou dotací. Podkladem pro uvedené jednání se pak stal podrobný popis stavu financování jednotlivých služeb, který pro svůj velký rozsah nemohl být připojen k materiálu pro radu kraje. K platební schopnosti těchto organizací na počátku roku přispělo schválení dotací kraje ve výši 75 % dotace roku 2006 na zastupitelstvu kraje v prosinci a jejich výplatou v lednu.
Oproti dotaci na lůžko vyplácené v minulosti ministerstvem financí významně poklesla státní podpora u domovů pro seniory zřizovaných obcemi. Z toho důvodu jsme provedli podrobnější porovnání vývoje nákladů a příjmů pobytových zařízení v materiálu RK-03-2007-40, př. 6. Dále jsme se zabývali vývojem příjmů od klientů a jeho odhad jsme zpracovali v materiálu RK-03-2007-40, př. 7. Na základě tohoto porovnání je zřejmé, že dotace MPSV na jedno lůžko v domovech důchodců zřizovaných obcemi činí o 20 tis Kč méně než v roce 2006 a je o 35 tis. nižší než v ostatních domovech důchodců. I když připustíme, že při srovnatelných nákladech na lůžko by měly být i úhrady uživatelů a vlastní podíl zřizovatele přibližně na stejné úrovni jako u organizací kraje a že naše dotace 10 tis. Kč na lůžko nahrazuje část dotace ze státního rozpočtu, měla by být dotace MPSV alespoň o 20 tis. Kč vyšší. Jinak obce jako zřizovatelé zůstávají i nadále znevýhodněné a zřizovatelská působnost je pro ně neúměrnou zátěží, zatímco pro jiné obce jsou tyto služby zajišťované plně ze státního a krajského rozpočtu. Také zápis z jednání se zástupci těchto zařízení je také uveden v materiálu RK-03-2007-40, př. 2.
S problémy se potýkají také poskytovatelé pečovatelské služby, jejichž situace je podrobněji popsána v materiálu RK-03-2007-40, př. 8. V minulosti stát ze svých prostředků nikdy nepřispíval na pečovatelskou službu zřizovanou obcemi. Teprve v dotačním řízení pro rok 2007 ministerstvo umožnilo obcím a obecním příspěvkovým organizacím požádat o dotaci na pečovatelskou službu. Tímto způsobem bylo konečně dosaženo rovnosti příležitostí přístupu různých typů poskytovatelů ke státním dotacím. Jejich rozdělení však je velmi nerovnoměrné a v řadě případů není pečovatelská služba podpořena vůbec. Ze zpracovaných údajů je zřejmé, že některé obce ve svých žádostech nepočítaly s vlastním podílem na financování pečovatelské služby a že odhad úhrad od uživatelů je velmi nízký. Je možné, že v některých případech se jedná velké množství klientů s velmi nízkou frekvencí úkonů, ale potřeba pomoci financované z veřejných zdrojů je zpravidla také nižší. V každém případě považujeme za potřebné, aby v případném dalším dotační řízení ministerstva pro rok 2007 byla problematice pečovatelské služby věnována pozornost.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje, aby vzala na vědomí informaci o financování sociálních služeb v kraji Vysočina dle materiálů RK-03-2007-40 a RK-03-2007-40, př. 2 až 8. Dále navrhujeme radě kraje, aby schválila oslovení ministra práce a sociálních věcí dopisem dle materiálu
RK-03-2007-40, př. 1. Účelem dopisu je upozornit na hrozbu omezení nabídky části sociálních služeb v kraji s dopadem pro klienty a požádat o informace o dalším postupu na ústřední úrovni a o případném rozdělení dalších prostředků. Co se týká nerozdělených prostředků ve schváleném rozpočtu kraje považujeme za vhodné po dosavadních vstřícných opatřeních z úrovně kraje odložit rozhodnutí o jejich poskytnutí na duben tohoto roku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb v kraji Vysočina dle materiálů RK-03-2007-40,
RK-03-2007-40, př. 2, RK-03-2007-40, př. 3, RK-03-2007-40, př. 4, RK-03-2007-40, př. 5,
RK-03-2007-40, př. 6, RK-03-2007-40, př. 7, RK-03-2007-40, př. 8;
schvaluje
oslovení ministra práce a sociálních věcí dopisem dle materiálu RK-03-2007-40, př. 1 s tím, že dopis stejného znění bude z úrovně pana radního pro sociální věci zaslán také odpovědnému náměstkovi ministra a řediteli odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz