Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-08

RK-03-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-03-2007-08
NázevBezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0940/20/2006/RK dne 27. 6. 2006 vydala souhlas se stavbou "Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat". Investorem uvedené stavby bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava. V rámci této stavby bude provedeno připojení silnice III/3509 na nově vybudovaný silniční obchvat obce.
Nyní se ŘSD ČR obrátilo na OM se žádostí o projednání budoucího převodu některých stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina formou závazného prohlášení, kterým se kraj zaváže přijmout do 3 měsíců ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR do svého vlastnictví stavební objekty: SO 105 - Úprava silnice III/3509 a SO 121 (část) - Dopravní značení
Silnice III/3509, která bude dotčena stavbou je ve vlastnictví kraje Vysočina, stejně jako pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 1449/1, ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1447 a par. č. 1517 v k. ú. a obci Česká Bělá zastavěné touto silnicí.
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 č. j. 3796/01-9-KM. Silnice III/3509 je ve vlastnictví kraje na základě stejného zákona a rozhodnutí ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Zřizovací listinou byl tento majetek svěřen do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede citované pozemky v katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Česká Bělá na LV 63.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice ve vlastnictví kraje a navrhované stavební objekty určené k budoucímu převodu budou budovány na majetku kraje, navrhuje OM doporučit zastupitelstvu kraje přijmout výše uvedené stavební objekty budované v rámci stavby "Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat" do vlastnictví kraje. K převodu stavebních objektů dojde po realizaci stavby poté, co Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava doručí kraji Vysočina písemnou výzvu k převzetí.
Usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o bezúplatném nabytí výše uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaS převzetím stavebních objektů SO 105 - Úprava silnice III/3509 a SO 121 (část) - Dopravní značení do vlastnictví kraje Vysočina souhlasí Krajská správa údržby a silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty:
- SO 105 - Úprava silnice III/3509;
- SO 121 (část) - Dopravní značení
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "Silnice I/I34 Česká Bělá - obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz