Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-37

RK-03-2007-37.doc  RK-03-2007-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-03-2007-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina získané za podmínek uzavřené smlouvy mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a krajem Vysočina o poskytnutí finančních prostředků v rámci Radonového programu ČR na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů a schválené usnesením rady kraje č. 0563/16/2004/RK dne 4. 5. 2004.
Návrh řešení Rozbor je předkládán na základě usnesení rady kraje č. 0067/02/2006/RK ze dne 17. 1. 2006 a č. 1099/22/2006/RK dne 18. 7. 2006 ke schválení státních účelových neinvestičních dotací plynoucích přes rozpočet kraje, poukázaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na monitoring radonu, konkrétně na rozmístění 3439 ks a sběr 4115 ks detektorů v kraji Vysočina. V roce 2006 poskytl SÚJB prostřednictvím kraje účelové neinvestiční dotace na výše uvedené akce v úhrnné výši 274 825 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Celková výše poskytnuté účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu za rok 2006 činila 274 825 Kč. Za první pololetí roku 2006 byl rozpočet kraje povýšen na základě usnesení 1099/22/2006/RK o 191 100 Kč. Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Životní prostředí, § 3773) o dotace došlé za II. pololetí roku 2006, a to v celkové výši 83 725 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 (kap. Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivním odpadem) o účelovou dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost poskytnutou ve II. pololetí roku 2006 v celkové výši 83 725 Kč;
* rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina v roce 2006 dle materiálu RK-03-2007-37, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz