Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-02

RK-03-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-03-2007-02
NázevDarování pozemku v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku, zastavěného v minulosti chodníkem.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 2608/1-ost. pl., silnice o výměře 27653 m2 a PK 2608/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav, které vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a které jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 113 pro uvedené k. ú. a obec. Na uvedených pozemcích byl v minulosti vystavěn chodník, který je majetkem obce Svatoslav.
Obec Svatoslav se obrátila na kraj Vysočina se žádostí o bezplatný převod části těchto pozemků zastavěných tímto chodníkem. Obec Svatoslav počítá s tím, že po zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu nechá na své náklady vyhotovit oddělovací geometrický plán, který oddělí zastavěnou část pozemků jako samostatný pozemek.
Návrh řešení OM po konzultaci se KSÚSV, provoz Třebíč doporučuje zastavěnou část pozemku darovat do vlastnictví obce. Pozemek je využit pro veřejně prospěšné účely - stavbu chodníků ve vlastnictví obce
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje zveřejnit záměr darovat pozemek dle GP zastavěný chodníkem na pozemku par. č. 2608/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Třebíč a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tento pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Svatoslav.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Třebíč ze dne 8. 1. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 2608/1 a PK 2608/1 v k. ú, Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 2608/1 a PK 2608/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz