Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2013 - 22.10.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
03Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
04Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
05Změna usnesení 1675/31/2013/RK
06Změna usnesení 0755/17/2012/RK
07Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III a v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
10Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
11Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
12Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
13Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
14II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
15Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
16Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
17Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
18Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
19Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
20Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
21Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
22Nájem movitých věcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
24Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
25Záměr výpůjčky nemovitého majetku
26Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření
27Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
28Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
29FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
30Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku do Operačního programu Životní prostředí
31Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště
32Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
33Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření
34Zpráva o pokroku za 2. monitorovací období projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
35Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
37Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
38Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
39Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
44Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
46Veřejné zakázky v rámci IPO OP VK
47Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003) v rámci OP VK
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
52Projekt KID CZ-A - prohlášení v soupisce výdajů, žádost o platbu
53Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
54Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
55Informace o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz