Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 34/2013, které se bude konat dne 22.10.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2013
2. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
    ( P. Kolář, RK-34-2013-02)
3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-34-2013-03)
4. Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
    ( P. Kolář, RK-34-2013-04)
5. Změna usnesení 1675/31/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-34-2013-05)
6. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
    ( P. Kolář, RK-34-2013-06)
7. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III a v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
    ( P. Kolář, RK-34-2013-07)
8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-34-2013-08)
9. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
    ( P. Bureš, RK-34-2013-09)
10. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
    ( K. Lisá, RK-34-2013-10)
11. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
    ( K. Lisá, RK-34-2013-11)
12. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
    ( K. Lisá, RK-34-2013-12)
13. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
    ( H. Strnadová, RK-34-2013-13)
14. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
    ( H. Strnadová, RK-34-2013-14)
15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
    ( H. Strnadová, RK-34-2013-15)
16. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
    ( M. Pech, RK-34-2013-16)
17. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
    ( M. Pech, RK-34-2013-17)
18. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-34-2013-18)
19. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-34-2013-19)
20. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-34-2013-20)
21. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
    ( S. Měrtlová, RK-34-2013-21)
22. Nájem movitých věcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-34-2013-22)
23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-23)
24. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-24)
25. Záměr výpůjčky nemovitého majetku
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-25)
26. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-26)
27. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-27)
28. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-34-2013-28)
29. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
    ( E. Horná, RK-34-2013-29)
30. Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku do Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-34-2013-30)
31. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště
    ( E. Horná, RK-34-2013-31)
32. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
    ( E. Horná, RK-34-2013-32)
33. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( E. Horná, RK-34-2013-33)
34. Zpráva o pokroku za 2. monitorovací období projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-34)
35. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-35)
36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-36)
37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-37)
38. Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-38)
39. Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-39)
40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-40)
41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-41)
42. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-42)
43. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-43)
44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-44)
45. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-45)
46. Veřejné zakázky v rámci IPO OP VK
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-46)
47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003) v rámci OP VK
    ( I. Fryšová, RK-34-2013-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
    ( I. Šteklová, RK-34-2013-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
    ( I. Šteklová, RK-34-2013-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
    ( I. Šteklová, RK-34-2013-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
    ( I. Šteklová, RK-34-2013-51)
52. Projekt KID CZ-A - prohlášení v soupisce výdajů, žádost o platbu
    ( I. Šteklová, RK-34-2013-52)
53. Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
    ( Z. Kadlec, I. Šteklová, RK-34-2013-53)
54. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
    ( V. Novotný, RK-34-2013-54)
55. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz