Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-14

RK-34-2013-14.doc  RK-34-2013-14pr01.pdf  RK-34-2013-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-34-2013-14
NázevII/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán zastupitelstvu kraje z důvodu úpravy v zaokrouhlení vlastního podílu financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda, který se uchází o podporu v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen Program).
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1567/29/2013/RK ze dne 10. 9. 2013 rozhodla předložit žádost o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-29-2013-10, př. 1 a prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2013-10, př. 2. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0257/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2013-17, př. 2; schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu. Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0344/05/2013/ZK ze dne 17. 9. 2013 prohlásilo skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2013-11, př. 1.
Po předložení žádosti o dotaci Regionální subjekt vyzval žadatele k úpravě žádosti o dotaci a čestného prohlášení Vedoucího partnera projektu v následujících bodech:
- oprava částky vlastního podílu Kraje Vysočina o 1 € na 143 710 € z důvodu nutnosti zaokrouhlovat nahoru,
- navýšení rozsahu publicity projektu dle doporučení Jednotného technického sekretariátu (JTS), kdy budou v místě realizace umístěny 2 kusy stálé vysvětlující tabulky namísto původně navrhovaného 1 kusu,
- doplnění souladu projektu s regionálními strategiemi.
Tyto úpravy musely být s ohledem na končící termín pro formální hodnocení projektu provedeny neprodleně.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s upravenou žádostí o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-34-2013-14, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 143 710 € dle materiálu RK-34-2013-14, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s upravenou žádostí o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu
RK-34-2013-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na
143 710 € dle materiálu RK-34-2013-14, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 22. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz