Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-04

RK-34-2013-04.doc  RK-34-2013-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-34-2013-04
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného stavbou čekárny v k. ú. a obci Mezilesí, podél silnice III/1288.
Obec Mezilesí nechala v roce 2011 zaměřit stavbu čekárny, která se nachází na části pozemku par. č. 2620/1 v obci a k. ú. Mezilesí. Geometrickým plánem č.179-85/2011 vyhotoveném firmou Ing. František Fara, Jatecká 544, 395 01 Pacov, se tak z pozemku par. č. 2620/1 oddělil pozemek par. č. st. 152 - zastavěná plocha, způsob využití občanská vybavenost o výměře 13 m2. Pozemek par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí je ve vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. Zřizovací listinou byl pozemek par. č. 2620/1 v obci a k.ú. Mezilesí dán do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Mezilesí na listu vlastnictví č. 171.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. st. 152 - zastavěná plocha, způsob využití občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený geometrickým plánem č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování tohoto pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Mezilesí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 152 - zastavená plocha, občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 152 - zastavená plocha, občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz