Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-25

RK-34-2013-25.doc  RK-34-2013-25pr01.doc  RK-34-2013-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-34-2013-25
NázevZáměr výpůjčky nemovitého majetku
Zpracoval J. Kumpa, H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina usnesením č. 1021/20/2013/RK ze dne 4. 6. 2013 rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku v rámci budovy D v areálu krajského úřadu mezi Krajem Vysočina a firmou Sun Drive Communications s.r.o., která ve vypůjčených prostorách zajišťuje služby Senior Pointu. K této aktivitě se firma Sun Drive Communications s. r. o. zavázala ve Smlouvě dle veřejné zakázky č. P13V00000093 ze dne 22. 5. 2013 uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina . Kraj jako objednatel se naopak zavázal zajistit prostory Senior Pointu, a to včetně úhrady případného nájemného.
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku bylo uzavřena na dobu určitou a to od 4. 6. 2013 do 31. 8. 2013 s tím, že během této doby se budou hledat jiné prostory vhodné pro provozování tohoto kontaktního centra pro seniory. V rámci uvedené doby proběhlo několik jednání ohledně zajištění vhodných prostor pro Senior Point, avšak doposud není uzavřena žádná smlouva a zvažované prostory budou ještě muset být upraveny.
Vzhledem k předpokladu, že v nejbližší době se jiné vhodné prostory pro provoz Senior pointu nepodaří zajistit, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, nutné pro další období uveřejnit záměr Kraje Vysočina ohledně poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku - části budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku par. č. 3958/2, zapsané na LV č. 13324 pro obec a kat. území Jihlava v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava. Jedná se o kancelář č. D 2.08 ve druhém podlaží o výměře 32,46 m2. Kancelář bude však i nadále zároveň užívána zaměstnanci kraje. Zároveň s kanceláří bude výpůjčitel oprávněn využívat následující společně užívané prostory: chodba spojující, sociální zařízení a kuchyňský kout. Půdorys nebytových prostor tvoří součást materiálu
RK-34-2013-25, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku dle materiálu RK-34-2013-25, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz