Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-55

RK-34-2013-55.doc  RK-34-2013-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-34-2013-55
NázevInformace o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa jednání rady kraje č. 26/2013 byla vzata na vědomí informace o projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb v níže uvedeném rozsahu.
Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb má za cíl zásadním způsobem navrhnout a podpořit komplexní řešení organizace poskytování a využití kapacity a financování sítě zdravotních a sociálních služeb. Výstupy projektu vyžadují dostát požadavkům na efektivitu, spravedlnost, dostupnost a efektivní využití finančních prostředků ze stávajících zdrojů. Na projektu se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Obě ministerstva již deklarovala společný zájem optimalizovat a rozvíjet systém poskytování zdravotních a sociálních služeb v ČR vydáním oficiálního Memoranda o spolupráci dne 28. 4. 2011. Zdravotní a sociální služby jsou nyní řešeny nejednotně na několika úrovních v rámci dvou rezortů a dále i na úrovni krajů a obcí. Cílem projektu je sjednotit a koordinovat aktivity tak, aby nebyly upřednostňovány zájmy žádného ze zúčastněných subjektů na úkor jiných a dále problematiku zdravotních a sociálních služeb řešit koncepčně, dlouhodobě a hlavně ve prospěch uživatelů zdravotních a sociálních služeb
Důležitým cílem projektu je také harmonizace strategických dokumentů komunitního plánování na úrovních krajů a obcí. Projekt bude financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF) na základě prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejímž globálním cílem je modernizace a posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb. Tato prioritní osa je zaměřena na realizaci čtvrtého specifického cíle OP LZZ a je naplňována prostřednictvím intervencí ke zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb. Projekt Optimalizace je zařazen mezi strategické projektové záměry v rámci programu strukturálních fondů EU nazvaném Smart Administration (v aktuálním programovém období 2007-2013), který poskytuje finanční zdroje pro zefektivnění a zlepšení podmínek výkonu veřejné správy a veřejných služeb.

Pro zapojení kraje do projektu byly ze strany OSV uvedeny tyto důvody:
Odbor sociálních věcí od zapojení Kraje Vysočina od projektu očekává především získání doporučení, jak optimálně nastavit síť sociálních služeb a připravit se na řešení problémů spojených s procesem nastupujícího stárnutí populace. Jedná se o posouzení stávajících kapacit na základě analýz, posouzení zdrojů (včetně využití nemovitého majetku kraje), potřeb dalšího rozvoje, případně i o snižování a sloučení kapacity některých služeb. Důležité je právě propojení mezi rezorty sociálních věcí a zdravotnictví na celostátní a regionální úrovni, které projekt přináší, protože tím se dosáhne efektivnější pomoci cílové skupině občanů, která je pro oba rezorty společná.
Projekt má přinést doporučení, jak udržitelným způsobem financovat nejen provoz, ale i infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb na odpovídající úrovni. Kraj Vysočina díky vysokému rozsahu státních dotací a vlastních investic mnohá svá zařízení zmodernizoval nebo zmodernizuje (domovy pro seniory ve Ždírci, ve Velkém Meziříčí, v Proseči u Pošné, pavilon A v Havlíčkově Brodě). Jiné objekty (v Humpolci na ulicích Máchova a Lužická, v Havlíčkově Brodě na ulici U Panských, v Břevnici, v Proseči Obořišti) však jsou stále s vícelůžkovými pokoji a společným sociálním zařízením. Budoucí vývoj spojený s rostoucím podílem seniorů ve společnosti a s trendem rozšiřování výskytu Alzheimerovy choroby může klást nové požadavky na kapacitu pobytových sociálních lůžek i na jejich výraznější specializaci. Společnost bude nucena hledat nástroje k tomu, jak tuto situaci řešit a finance z veřejných zdrojů budou pravděpodobně stále omezenější. Proto je nutné hledání dalších cest - zapojení rodinných financí, úspor a majetku do financování provozu sociálních služeb nebo zapojení soukromého sektoru prostřednictvím PPP projektů do financování investic v infrastruktuře sociálních služeb. Projekt umožňuje vyhodnotit varianty takového řešení, zpracovat doporučení pro nejvhodnější postup a připravit dokonce pilotní ověření doporučeného postupu při realizaci PPP projektu ve vybraném zařízení kraje, pokud bude takový záměr v orgánech kraje schválen.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí i příspěvkové organizace kraje spolupracují na projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb. V současné době bylo z datového skladu, z příspěvkových organizací i z celostátních systémů shromážděno velké množství dat, která budou dále zpracovávána. Ve spolupráci pracovníků OSV, dodavatele projektu a externích odborníků byla zpracována i metodika tvorby strategického dokumentu. Podle neoficiálních informací ministr práce a sociálních věcí neodsouhlasil financování další realizace projektu. Nemáme nyní žádné oficiální zprávy ohledně pokračování zahájených prací. V rámci projektu jsme počítali také se zabezpečením aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a z toho důvodu nemohl být podán takto zaměřený projekt ze strany kraje (není možný souběh čerpání evropských financí). Z toho důvodu navrhujeme, aby byl na základě projednání v radě kraje na adresu pana ministra zaslán dopis se žádostí o oficiální vyjádření. Návrh dopisu je připojen v materiálu RK-34-2013-55, př. 1, přičemž bude použit v předloženém znění - návrh usnesení ponechává možnost úprav dopisu podle případných připomínek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb dle materiálu RK-34-2013-55;
schvaluje
zaslání oficiální žádosti o vyjádření ministra práce a sociálních věcí k otázce dalšího průběhu a financování projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz