Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-45

RK-34-2013-45.doc  RK-34-2013-45pr01.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-34-2013-45
NázevNávrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina (dále jen Zásady ).
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Od svého vzniku Kraj Vysočina podporuje krajská kola soutěže Vesnice roku, jejímž cílem je posílení postavení venkova ve společnosti.
Návrh aktualizace Zásad viz ZK-34-2013-45, př. 1 obsahuje několik formálních změn, ke kterým došlo v souvislosti se změnou názvu Kraje Vysočina a s tím související změnou názvu krajského kola soutěže z původního Vesnice Vysočiny na název Vesnice Kraje Vysočina .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit aktualizované znění Zásad dle materiálu RK-34-2013-45, př. 1.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana nemá připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2013-45, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz