Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-10

RK-34-2013-10.doc  RK-34-2013-10pr01.doc  RK-34-2013-10pr02.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-34-2013-10
NázevNávrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 24. 6. 2008 usnesením č. 0239/04/2008/ZK Zásady. Pro rok 2014 je předkládáme ke schválení v aktualizovaném znění z níže uvedených důvodů.
Dotace v rámci těchto Zásad je poskytována v souladu s Programem rozvoje Kraje (opatření 6.2. Rozvoj místních, regionálních i mezinárodních partnerství a sítí v cestovním ruchu). Finanční podpora si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit služby poskytované turistickými informačními centry v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina.
Turistická informační centra (dále jen TIC ) jsou významnou součástí informačního systému a patří k nejdůležitějším článkům propagace města, obce či mikroregionu. TIC spolehlivými informacemi ovlivňují pobyt návštěvníků v regionu a podílí se tak na vytváření výsledného dojmu, který si z něj turisté odvážejí. Hlavní činností TIC je zajišťování, ověřování a bezplatné podávání informací o všech službách souvisejících s cestovním ruchem, má charakter veřejné služby a musí být proto financována z veřejných prostředků. Doplňkové činnosti TIC (např.: prodej map, vstupenek, průvodcovské služby, atp.) jsou poskytované za úplatu. Nároky na kvalitu práce TIC se neustále zvyšují jak z hlediska personálních potřeb, tak z hlediska materiálního vybavení nebo technologického pokroku.
V Kraji Vysočina působí v současné době 45 TIC, 26 z nich je členem Asociace turistických informačních center ČR a 34 z nich je certifikovaných Jednotnou klasifikací TIC nebo o ni má v současné době požádáno.
V návrhu aktualizace Zásad došlo ke změnám, které vznikly na základě zkušeností získaných při administraci dotací, další změny apelují na zvyšování kvality práce v TIC. Základní kritéria jsou bodována již méně body a větší váha je kladena na splnění doplňkových kritérií. Více tedy navrhujeme bodovat například zapojení do certifikací, sběr statistických dat z území a plnění databází bude sloužit mj. Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, která disponuje dalšími efektivními nástroji jak s informacemi dále pracovat pro rozšíření turistické nabídky kraje, atp.
Návrh Zásad je obsahem materiálu RK-34-2013-10, př. 1 (materiál je ve změnovém režimu) a v příloze RK-34-2013-10, př. 2 materiálu jsou již pro čitelnost zapracované změny přijaty včetně všech příloh Zásad.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2013-10, př. 2.
StanoviskaUsnesení 15/08/2013/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

Usnesení 16/004/2013/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje doporučit Zastupitelstvu Kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-34-2013-10, př. 2.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz