Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-15

RK-34-2013-15.doc  RK-34-2013-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-34-2013-15
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na služby vyhotovení projektové dokumentace pro akci II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka, zadaná formou otevřeného řízení dle zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek a následným zveřejněním na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 6 nabídek. Při hodnocení a posouzení podaných nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-34-2013-15, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 184 000 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-34-2013-15, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka dle materiálu RK-34-2013-15, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka , podanou společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439, v souladu s materiálem RK-34-2013-15, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz