Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-47

RK-34-2013-47.doc  RK-34-2013-47pr01.pdf  RK-34-2013-47pr02.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-34-2013-47
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003) v rámci OP VK
Zpracoval E. Kujínková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003, realizovaného v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov, IČO: 75022401, který realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003 ZŠ a MŠ Dušejov - podpora pedagogického asistentství v kraji Vysočina (v rámci 1. výzvy druhého globálního grantu).
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká snížení hodnot monitorovacích indikátorů (dále jen MI ) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která je obsahem materiálu RK-34-2013-47, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003, dle materiálu RK-34-2013-47, př. 2.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003, dle materiálu RK-34-2013-47, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 19. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz