Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-33

RK-34-2013-33.doc  RK-34-2013-33pr01.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-34-2013-33
NázevRevitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Joneš, J. Bína
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o přípravu projektu do Operačního programu Životní prostředí Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží pro zajištění realizace uvedené akce.
Domov ve Zboží, příspěvková organizace, má v péči areál památkově chráněného zámeckého parku, jehož stav se postupem času rychle horší, zejména staré stromy odumírají nebo vykazují závažné defekty, v areálu je problematická plocha nefunkční vodní nádrže, cesty nejsou v optimálním provozním stavu apod.
Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) obsahuje oblast podpory 6. 5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Mezi podporovatelné aktivity, mimo jiné, náleží opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině .
Nyní je vyhlášena L. výzva OPŽP (http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/), která umožňuje podpořit opatření v oblasti podpory 6.5 až do výše 75 % uznatelných nákladů.
Návrh řešení Navrhujeme, aby kraj přistoupil k revitalizaci zeleně v areálu parku Domova ve Zboží, která by řešila alespoň opatření, která je možné podpořit z právě otevřené výzvy OPŽP. (Souběžně avšak mimo OPŽP je pak možno prověřit řešení problémů, které nejsou uznatelnými náklady OPŽP - cesty, nebo připravovat opatření, u kterých lze předpokládat možnost podání žádosti v příštím programovacím období - vodní plocha. Ty však nejsou předmětem tohoto materiálu.) Nositelem projektu bude kraj, jehož organizační možnosti jsou pro řízení projektu vhodnější než u malé příspěvkové organizace a toto rozhodnutí je předkládáno na základě konzultace mezi odborem životního prostředí a odborem sociálních věcí.
Cílem opatření je uvést park ve správě této naší příspěvkové organizace do stavu, který odpovídá požadavkům současného provozu Domova ve Zboží a neohrožoval by i případné návštěvníky z řad veřejnosti.
Nejprve bude zapotřebí zpracovat prováděcí dokumentaci, která bude řešit zejména pokácení dřevin ohrožujících provozní bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců v areálu zámeckého parku Domova ve Zboží (dřevin ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu, též kompozičně nevhodných apod.) a odstranění keřového patra na nevhodných místech. Dokumentace musí dále počítat s ošetřením ponechávaných dřevin pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti a v neposlední řadě s dosadbou nových dřevin, případně i s regenerací trávníků na plochách poškozených kácením a odstraňováním pařezů apod.
Doporučujeme, aby rada schválila projektový záměr Revitalizace zámeckého parku ve Zboží dle projektové fiše uvedené v příloze 1. Následně odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí ve spolupráci s Domovem ve Zboží, příspěvkovou organizací, připraví žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, a to včetně všech příloh, zejména prováděcí dokumentace v rozsahu požadovaném OPŽP. Žádost bude následně předložena ke schválení do rady kraje.
Navrhujeme, aby za tím účelem rada kraje schválila rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o částku 100 000 Kč, a zároveň aby rada kraje schválila převedení těchto prostředků na zvláštní účet projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP. Jedná se o uznatelný výdaj z OPŽP.
Dále navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 2 100 000 Kč na zvláštní účet projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží pro předfinancování a spolufinancování realizace projektu.
StanoviskaProjektová kancelář souhlasí s projektovým záměrem.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Uvedený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 až 2015. Převedené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování ze strany Kraje Vysočina, spolufinancování se očekává ve výši cca 577 tis. Kč.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Revitalizace zámeckého parku ve Zboží;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží o částku 100 000 Kč na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem sociálních věcí připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 100 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz