Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-31

RK-34-2013-31.doc  RK-34-2013-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-34-2013-31
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště
Zpracoval D. Vacková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území Rašelinná louka u Proseče-Obořiště, které bylo poprvé vyhlášeno v r. 1985.
Území ponese stále název Rašelinná louka u Proseče-Obořiště a bude zřízeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen. Jedná se o nové vyhlášení již existující přírodní památky z důvodů nedostatků stávajícího zřizovacího předpisu, zejména se jedná o přesné vymezení zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy a digitalizaci katastrálních operátů. Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí se nenavrhuje a zůstane jím podle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území (zůstává v původních hranicích).
Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní rezervace je 3,06 ha.
Navrhovaná přírodní památka Rašelinná louka u Proseče-Obořiště se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov, v katastrálním území Částkovice a Myslov, cca 2 km jižně od městyse Nová Cerekev.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je ochrana komplexu druhově bohatých společenstev slatiniště, prameniště, mokřadní a vlhké louky s výskytem zvláště chráněných druhů organismů. Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování těchto společenstev a na ně vázaných zvláště chráněných druhů, především vstavače májového a vachty trojlisté. Společenstva přírodní památky není v současné době možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji a ani v dlouhodobějším výhledu nelze předpokládat, že by se v přírodní památce přestalo hospodařit.
Návrh byl dle § 40 zákona projednán s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (bez rozporů). Dále byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly připomínky.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina vydat Nařízení Kraje Vysočina, o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště dle materiálu
RK-34-2013-31, př. 1.
Jelikož se jedná o stávající zvláště chráněné území, nebude mít tato změna žádný dopad do rozpočtu kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2013, o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště, dle materiálu RK-34-2013-31, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz