Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2013, které se konalo dne 22. 10. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 10. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast M. Hyského z úvodu jednání.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
55. Informace o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2013
 2. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
 3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
 5. Změna usnesení 1675/31/2013/RK
 6. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
 7. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III a v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 10. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 11. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
 12. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
 13. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
 14. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
 15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 16. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 17. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 18. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 19. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 20. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 21. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
 22. Nájem movitých věcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 24. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 25. Záměr výpůjčky nemovitého majetku
 26. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření
 27. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
 28. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 29. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
 30. Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku do Operačního programu Životní prostředí
 31. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště
 32. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
 33. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření
 34. Zpráva o pokroku za 2. monitorovací období projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
 35. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 38. Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
 39. Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
 40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
 46. Veřejné zakázky v rámci IPO OP VK
 47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003) v rámci OP VK
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 52. Projekt KID CZ-A - prohlášení v soupisce výdajů, žádost o platbu
 53. Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
 54. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
 55. Informace o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
 56. Rozprava členů rady
Usnesení 1794/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 08 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Usnesení 1795/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a ČR - Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemku par. č. 2062/4 o výměře 22 m2 v katastrálním území Příseka dle materiálu RK-34-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-02.doc, RK-34-2013-02, př. 1

03. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1796/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2013-03, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-34-2013-03, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování částí pozemků par. č. 5633/1, 5633/2, 5075/4, 5075/3, 5707/1 a 5027/1 v k.ú. Velké Meziříčí určených k zastavění chodníky do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování částí pozemků par. č. 205/7, 3227/1 a 3227/44 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou určených k zastavění chodníky do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-03.doc, RK-34-2013-03, př. 1

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Mezilesí
Usnesení 1797/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 152 - zastavená plocha, občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 152 - zastavená plocha, občanská vybavenost o výměře 13 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 179-85/2011 z pozemku par. č. 2620/1 v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mezilesí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-04.doc, RK-34-2013-04, př. 1

05. Změna usnesení 1675/31/2013/RK
Usnesení 1798/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1675/31/2013/RK tak, že v materiálu RK-31-2013-07, př. 1 se ruší žádost o uzavření smlouvy, umožňující provést stavbu s pořadovým číslem 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-05.doc

06. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
Usnesení 1799/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0755/17/2012/RK tak, že v materiálu RK-17-2012-05, př. 2 se ruší žádost o zřízení věcného břemene s pořadovým číslem 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 10.2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-06.doc

07. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III a v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
Usnesení 1800/34/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-07.doc, RK-34-2013-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1801/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2013-08, př. 1 a RK-34-2013-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-08.doc, RK-34-2013-08, př. 1, RK-34-2013-08, př. 2

09. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1802/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2013-09, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-09.doc, RK-34-2013-09, př. 1, RK-34-2013-09, př. 2, RK-34-2013-09, př. 3

10. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a R. Šimánková, úřednice na úseku cestovního ruchu, informovaly radu kraje o aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Na jednání se dostavil M. Hyský. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1803/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-34-2013-10, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-10.doc, RK-34-2013-10, př. 1, RK-34-2013-10, př. 2

11. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a R. Šimánková, úřednice na úseku cestovního ruchu, předložily radě kraje na vědomí aktualizaci výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1804/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2013-11, př. 1upr1 a hodnocení specifických kritérií dle materiálu RK-34-2013-11, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-11.doc, RK-34-2013-11, př. 1, RK-34-2013-11, př. 2, RK-34-2013-11, př. 3, RK-34-2013-11, př. 4

12. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a R. Šimánková, úřednice na úseku cestovního ruchu, informovaly radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1805/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu RK-34-2013-12, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-12.doc, RK-34-2013-12, př. 1, RK-34-2013-12, př. 2, RK-34-2013-12, př. 3

13. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1806/34/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2013-13, př. 1 a RK-34-2013-13, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů dle materiálů RK-34-2013-13, př. 1 a RK-34-2013-13, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-13.doc, RK-34-2013-13, př. 1, RK-34-2013-13, př. 2

14. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s úpravou žádosti o dotaci projektu II/408 Jemnice Dobrá Voda. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1807/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s upravenou žádostí o dotaci projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-34-2013-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 143 710 € dle materiálu RK-34-2013-14, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 22. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-14.doc, RK-34-2013-14, př. 1, RK-34-2013-14, př. 2

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1808/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka dle materiálu RK-34-2013-15, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka , podanou společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439, v souladu s materiálem RK-34-2013-15, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-15.doc, RK-34-2013-15, př. 1

16. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o žádosti Gymnázia Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1809/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-16.doc, RK-34-2013-16, př. 1

17. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh uzavření smluv o spolupráci s uvedenými městy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1810/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů RK-34-2013-17, př. 1, RK-34-2013-17, př. 2, RK-34-2013-17, př. 3, RK-34-2013-17, př. 4, RK-34-2013-17, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-17.doc, RK-34-2013-17, př. 1, RK-34-2013-17, př. 2, RK-34-2013-17, př. 3, RK-34-2013-17, př. 4, RK-34-2013-17, př. 5

18. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1811/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Fiat Ducato, SPZ 1J1 2975, rok výroby 2004, pořizovací cena 290.116,- Kč zůstatková cena 112.402,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-18.doc, RK-34-2013-18, př. 1

19. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1812/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2013-19, př. 1, RK-34-2013-19, př. 2, RK-34-2013-19, př. 3, RK-34-2013-19, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-19.doc, RK-34-2013-19, př. 1, RK-34-2013-19, př. 2, RK-34-2013-19, př. 3, RK-34-2013-19, př. 4

20. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace uvedených investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1813/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v celkové výši 462 000 Kč, z toho:
 • Osmometr pro OKBMI v předpokládané výši 197 000 Kč;
 • Myčka podložních mís pro interní oddělení v předpokládané výši 115 000 Kč;
 • Kultivační inkubátor pro OKBMI v předpokládané výši 150 000 Kč
se zdrojem financování z převedených prostředků z minulých let - odpisů a darů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-20.doc, RK-34-2013-20, př. 1

21. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1814/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením mikroskopu pro oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v předpokládané výši 2 000 tis. Kč na splátky dle materiálu RK-34-2013-21, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 23. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-21.doc, RK-34-2013-21, př. 1, RK-34-2013-21, př. 2

22. Nájem movitých věcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov, p. o., o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu věcí movitých. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1815/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem věcí movitých pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, od vítězného uchazeče veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2013-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-22.doc, RK-34-2013-22, př. 1

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1816/34/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku zvedací vana Arjo Malibu, inventární číslo DHM2 022-50/103, rok pořízení 1999, pořizovací cena 126 960,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-23.doc

24. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1817/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 250 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 250 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků půjčky, které byly poskytnuty Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, na výplatu mezd za 8/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-24.doc

25. Záměr výpůjčky nemovitého majetku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1818/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku dle materiálu RK-34-2013-25, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-25.doc, RK-34-2013-25, př. 1, RK-34-2013-25, př. 2

26. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem změny použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1819/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci:
 • spočívající ve zvýšení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov ve Věži, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč;
 • v rámci § 4350 - Domovy pro seniory, spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 200 000 Kč s určením pro Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč a u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na pořízení majetku dle materiálu RK-34-2013-26, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč;
 • změnu použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-34-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-26.doc, RK-34-2013-26, př. 1, RK-34-2013-26, př. 2, RK-34-2013-26, př. 3

27. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrhy dodatků Zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2013-27, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2013-27, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-27.doc, RK-34-2013-27, př. 1, RK-34-2013-27, př. 2

28. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1821/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00516) o částku 385 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00000) o částku 385 000 Kč na úhradu všech plánovaných aktivit a na úhradu právních služeb.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-28.doc

55. Informace o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí informaci o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1822/34/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb dle materiálu RK-34-2013-55;
schvaluje
zaslání oficiální žádosti o vyjádření ministra práce a sociálních věcí k otázce dalšího průběhu a financování projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-55.doc, RK-34-2013-55, př. 1

29. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1823/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2013 dle materiálu RK-34-2013-29, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-29.doc, RK-34-2013-29, př. 1, RK-34-2013-29, př. 2

30. Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku do Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh projektového záměru Hrad Kámen - revitalizace parku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1824/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Hrad Kámen - revitalizace parku;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1.200.000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Kámen - revitalizace parku s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-30.doc, RK-34-2013-30, př. 1

31. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, seznámila radu kraje s návrhem Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče Obořiště. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1825/34/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2013, o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče - Obořiště, dle materiálu RK-34-2013-31, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-31.doc, RK-34-2013-31, př. 1

32. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1826/34/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2013, o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny, dle materiálu RK-34-2013-32, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-32.doc, RK-34-2013-32, př. 1

33. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí - návrh na provedení rozpočtového opatření
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1827/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Revitalizace zámeckého parku ve Zboží;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 100 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží o částku 100 000 Kč na zpracování dokumentace opatření v rozsahu nezbytném pro podání žádosti do OPŽP;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem sociálních věcí připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 100 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-33.doc, RK-34-2013-33, př. 1

34. Zpráva o pokroku za 2. monitorovací období projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložil radě kraje na vědomí informace o realizaci projektu „Evropský region Dunaj Vltava konkrétně“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/34/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-34-2013-34, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-34.doc, RK-34-2013-34, př. 1

35. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1829/34/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-35.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36, 37, 40 44 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1830/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 639 062,68 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-36.doc

37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1831/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 348 191,87 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-37.doc

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1832/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 891 018,88 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-40.doc

41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1833/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 571 170,53 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-41.doc

42. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1834/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 129 790,22 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-42.doc

43. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1835/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 787 118,48 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-43.doc

44. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1836/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 144 344,93 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-44.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 38, 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

38. Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
Usnesení 1837/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 750 000 Kč určených na předfinancování projektu RECOM CZ-AT s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-38.doc

39. Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
Usnesení 1838/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-39.doc

45. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámil radu kraje s aktualizací Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1839/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2013-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-45.doc, RK-34-2013-45, př. 1

46. Veřejné zakázky v rámci IPO OP VK
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložil radě kraje návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybavení odborných učeben“ v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vybavení odborných učeben v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-34-2013-46, př. 1;
 • zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-34-2013-46, př. 3;
jmenuje
 • komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 2;
 • komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 4;
pověřuje
Ing. Janu Fialovou, členku Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu doplňováním či úpravou zadávacích podmínek formou doplňujících informací ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-46.doc, RK-34-2013-46, př. 1, RK-34-2013-46, př. 2, RK-34-2013-46, př. 3, RK-34-2013-46, př. 4

47. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003) v rámci OP VK
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0003, dle materiálu RK-34-2013-47, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-47.doc, RK-34-2013-47, př. 1, RK-34-2013-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 84 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Okrouhlice, IČO 267953 20 000 Kč;
 • Obec Dlouhá Brtnice, IČO 373664 8 000 Kč;
 • Městys Nová Říše, IČO 286311 8 000 Kč;
 • Obec Olešná, IČO 515761 8 000 Kč;
 • Obec Mnich, IČO 248665 8 000 Kč;
 • Městys Opatov, IČO 290068 8 000 Kč;
 • Obec Rudíkov, IČO 290386 8 000 Kč;
 • Obec Sázava, IČO 374466 8 000 Kč;
 • Obec Borovnice, IČO 599301 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-48.doc, RK-34-2013-48, př. 1, RK-34-2013-48, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 998 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-34-2013-49, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-49.doc, RK-34-2013-49, př. 1, RK-34-2013-49, př. 2, RK-34-2013-49, př. 3

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 7 576 297 Kč na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013 v celkové výši 7 576 297 Kč dle materiálu RK-34-2013-50, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-50.doc, RK-34-2013-50, př. 1, RK-34-2013-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/34/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, dle materiálu RK-34-2013-51, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 5 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-51.doc, RK-34-2013-51, př. 1, RK-34-2013-51, př. 2, RK-34-2013-51, př. 3

52. Projekt KID CZ-A - prohlášení v soupisce výdajů, žádost o platbu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/34/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2013-52, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-52.doc, RK-34-2013-52, př. 1

53. Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/34/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-34-2013-53, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-53.doc, RK-34-2013-53, př. 1

54. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
V. Novotný seznámil radu kraje se zápisy o provedení kontroly, předloženými Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/34/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-34-2013-54, př. 1, RK-34-2013-54, př. 2, RK-34-2013-54, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2013-54.doc, RK-34-2013-54, př. 1, RK-34-2013-54, př. 2, RK-34-2013-54, př. 3

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 10. 2013, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2013 dne 22. 10. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 10. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz