Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-32

RK-34-2013-32.doc  RK-34-2013-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-34-2013-32
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
Zpracoval D. Vacková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení (převyhlášení) stávajícího zvláště chráněného území Údolí potoka u Dolské myslivny, které bylo poprvé vyhlášeno v r. 1985.
Území ponese stále název Údolí potoka u Dolské myslivny a bude zřízeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Původní vyhlašovací výnos bude zrušen. Jedná se o nové vyhlášení již existující přírodní památky z důvodů nedostatků stávajícího zřizovacího předpisu, zejména se jedná o přesné vymezení zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) geodetickým stanovením lomových bodů hranice ZCHÚ. Zvláště vyhlášené ochranné pásmo k zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí se nenavrhuje a zůstane jím podle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území (zůstává v původních hranicích).
Návrh na nové vymezení pro ochranu přírody cenné plochy přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny byl vymezen a geodeticky zpracován do tabulky, ve které jsou určeny lomové body hranice ZCHÚ, což umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částí parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Předpokládaná celková výměra navrhované přírodní rezervace je 5,91 ha.
Navrhovaná přírodní památka Údolí potoka u Dolské myslivny se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov, v katastrálním území Vyklantice, necelé 2 km jihovýchodně od městyse Lukavec.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je údolní niva Kateřinského potoka doprovázeného olšinou a lukami s mozaikou pramenišť a rašelinišť, zahrnující početnou skupinu zvláště chráněných druhů organismů. Především jde o populace zvláště chráněných druhů rostlin vstavače májového a vachty trojlisté a obojživelníků. Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování těchto společenstev a na ně vázaných zvláště chráněných druhů. Společenstva přírodní památky nelze v současné době ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji a ani v dlouhodobějším výhledu se nedá předpokládat, že by se v přírodní památce přestalo hospodařit.
Návrh byl dle § 40 zákona projednán s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (bez rozporů). Dále byl návrh dle § 41 zákona projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly připomínky.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje vydat Nařízení Kraje Vysočina, o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny dle materiálu RK-34-2013-32, př. 1.
Jelikož se jedná o stávající zvláště chráněné území, nebude mít tato změna žádný dopad do rozpočtu kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2013, o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny, dle materiálu RK-34-2013-32, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz