Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-30

RK-34-2013-30.doc  RK-34-2013-30pr01.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-34-2013-30
NázevProjekt Hrad Kámen - revitalizace parku do Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval J. Joneš, K. Lisá
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o přípravu projektu do Operačního programu Životní prostředí Hrad Kámen - revitalizace parku a o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Kámen - revitalizace parku pro zajištění realizace uvedené akce.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, má zpracovanou dokumentaci opatření Hrad Kámen - revitalizace parku, jejímž cílem je uvést park ve správě této naší příspěvkové organizace do stavu, který odpovídá požadavkům současného návštěvnického provozu Hradu Kámen. Opatření navržená v dokumentaci řeší zejména pokácení dřevin ohrožujících provozní bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců v areálu parku hradu Kámen. Řešené dřeviny jsou ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu, kompozičně nevhodné apod. Dokumentace dále počítá s ošetřením ponechávaných dřevin pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti, dosadby nových dřevin (a přesadby nevhodně umístěných stávajících), regeneraci trávníků na plochách poškozených kácením a odstraňováním pařezů apod. Nyní Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, projednává dokumentaci s dotčenými orgány státní správy (a získává potřebná povolení, souhlasy apod.).
Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) obsahuje oblast podpory 6. 5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Mezi podporovatelné aktivity, mimo jiné, náleží opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině .
Nyní je vyhlášena L. výzva OPŽP (http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/), která umožňuje popsaná opatření podpořit až do výše 75 % uznatelných nákladů.
Návrh řešení Navrhujeme, aby kraj přistoupil ke komplexní revitalizaci zeleně v areálu parku Hradu Kámen, která byla plošně naposled provedena před třiceti lety. Nositelem projektu bude kraj, jehož organizační možnosti jsou pro řízení projektu vhodnější než u malé příspěvkové organizace.
Doporučujeme, aby rada schválila projektový záměr Hrad Kámen - revitalizace parku dle projektové fiše uvedené v příloze 1. Následně odbor životního prostředí a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dokončí práce na přípravě žádosti o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 (žádost bude následně předložena ke schválení do rady kraje).
Doporučujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 1.200.000 Kč na zvláštní účet projektu Hrad Kámen - revitalizace parku pro předfinancování a spolufinancování realizace projektu.
StanoviskaProjektová kancelář souhlasí se záměrem a podporuje navržené řešení.
Ekonomický odbor: Uvedený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 až 2015. Převedené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování ze strany Kraje Vysočina, spolufinancování se očekává ve výši cca 370 tis. Kč.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k navrženému usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit projektový záměr Hrad Kámen - revitalizace parku;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1.200.000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Kámen - revitalizace parku s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz