Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-09

RK-34-2013-09.doc  RK-34-2013-09pr01.doc  RK-34-2013-09pr02.doc  RK-34-2013-09pr03.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-34-2013-09
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/11 (dále jen zásady ). Předmětem poskytování dotací podle zásad je výstavba nebo rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poskytování dotací podle zásad probíhá již od roku 2004 a tyto zásady byly v roce 2011 aktualizovány výše uvedeným usnesením.
Na základě zkušeností s poskytováním dotací podle dosud platných zásad a po projednání s gesčním radním odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) připravil návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací (dále jen zásady ). Návrh zásad je přílohou č. 1 tohoto materiálu, změnový dokument oproti původním zásadám je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Zásadní změnou v nových zásadách oproti původním je rozšíření poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů tj. oblast A - zajištění zásobování obyvatel kraje kvalitní pitnou vodou, kterou vyvolaly potřeby některých obcí v kraji. Dále se jedná o menší změny či upřesnění v oblasti B - zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění městských odpadních vod na území kraje, které vyvolaly dosavadní zkušenosti s poskytováním dotací podle stávajících zásad.
Návrh řešení OLVHZ navrhuje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Navrhované zásady byly projednány na zasedání hodnotícího výboru pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dne 3. 6. 2013, zápis ze zasedání je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Do navrhovaných zásad byly taktéž zapracovány připomínky oddělení interního auditu krajského úřadu.
StanoviskaLegislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučil dne 9. 9. 2013 usnesením č. 14/07/2013/LV zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu
RK-34-2013-09, př. 1.

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina:
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina dne 10. 9. 2013 usnesením 016/04/2013/Kzžp doporučila radě kraje vzít na vědomí a doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2013-09, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2013-09, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz