Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-50

RK-34-2013-50.doc  RK-34-2013-50pr01.pdf  RK-34-2013-50pr02.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-34-2013-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR poskytlo Kraji Vysočina dotaci na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů nasazených v průběhu povodní v červnu 2013. Stalo se tak v návaznosti na usnesení vlády České republiky k zajištění finančních prostředků na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace a pro pokrytí nákladů složek integrovaného záchranného systému vzniklých v souvislosti s povodněmi v červnu 2013. Rozhodnutím MV-generálního ředitelství HZS ČR obdržel Kraj Vysočina dotaci ve výši 7 576 297 Kč. Součástí rozhodnutí jsou podmínky pro její rozdělení a seznam obcí, které jsou zařazeny mezi příjemce dotace (RK-34-2013-50, př. 1).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR ve výši 7 576 297 Kč.
Navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí MV-GŘ HZS dotaci ve výši 7 576 297 Kč obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných finančních prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013 dle materiálu RK-34-2013-50, př. 2.
Dotace bude poskytnuta v souladu s § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy kraj přispívá k zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany a na financování potřeb jejich jednotek SDH obcí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 7 576 297 Kč - na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00763
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 7 576 297 Kč na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013 v celkové výši 7 576 297 Kč dle materiálu RK-34-2013-50, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz