Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-11

RK-34-2013-11.doc  RK-34-2013-11pr01.doc  RK-34-2013-11pr01upr1.doc  RK-34-2013-11pr02.doc  RK-34-2013-11pr02upr1.doc  RK-34-2013-11pr03.doc  RK-34-2013-11pr04.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-34-2013-11
NázevAktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 ze dne 9. 11. 2010
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ).
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 9. 11. 2010 usnesením č. 0507/06/2010/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina, které v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina upravují poskytování dotací pro všechny typy vlastnictví kulturních památek.
Na základě podnětů a potřeb příjemců dotací, zkušeností získaných při administraci předchozího dotačního titulu a po projednání s radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu dochází k úpravě stávajících zásad. Jedná se zejména o procentuální výši poskytovaných dotací (jednak ze strany kraje, jednak ze strany povinného podílu obcí, na jejichž území se kulturní památky nachází). Touto změnou bude dosaženo toho, že součet maximální dotace ze strany Kraje Vysočina a povinného podílu obcí bude pro všechny vlastníky kulturních památek shodný. Zároveň proběhla aktualizace s ohledem na změnu názvu Kraje Vysočina a změnu podmínek při poskytování dotací v oblasti podpor de minimis a některé další administrativní změny (byla upravena žádost o dotaci a vzor smlouvy o poskytnutí dotace). Aktualizace Zásad je obsažena v materiálu RK-34-2013-11, př. 2 (materiál ve změnovém režimu). Upraveno bylo také hodnocení specifických kritérií, která se použijí v případě převisu žádostí nad schválenou alokací finančních prostředků. Hodnocení je obsahem materiálu RK-34-2013-11, př. 3 (materiál ve změnovém režimu).
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2013-11, př. 1 a hodnocení specifických kritérií dle materiálu RK-34-2013-11, př. 4.
StanoviskaKomise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Kkcrvv usnesením č. 17/004/2013/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.

Legislativní výbor zastupitelstva kraje
projednal a navrhuje usnesením č. 15/08/2013/LV zastupitelstvu kraje přijmout Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu LV-08-2013-02 a jeho příloh.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2013-11, př. 1 a hodnocení specifických kritérií dle materiálu RK-34-2013-11, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz