Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-24

RK-34-2013-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-34-2013-24
NázevRozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPsychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace se v důsledku vyplacení třetí splátky dotace z MPSV až koncem září dostala do situace, že nebyla schopna ze svých vlastních prostředků zajistit výplatu mezd za 8/2013 včetně povinných odvodů a úhrady potřebných faktur. Aby se Psychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, nedostala do platební neschopnosti, schválila rada kraje na základě usnesení 1514/28/2013/RK ze dne 3. 9. 2013, poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250 000 Kč. Radou kraje bylo zároveň uloženo, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc zpět na účet kraje po obdržení příslušné dotace na provoz, nejpozději však do 31. 10. 2013. Příspěvková organizace již tuto povinnost k dnešnímu datu splnila a půjčené finanční prostředky vrátila zpět na účet kraje.
Návrh řešení Protože Psychocentrum manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, vrátila finanční prostředky, které jí byly poskytnuty na úhradu mezd a nezbytných nákladů za 8/2013 zpět na účet kraje, navrhujeme radě kraje provést rozpočtové opatření, kterým by přijaté prostředky od příspěvkové organizace byly převedeny zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k rozpočtovému opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 250 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 250 000 Kč. Jedná se o vrácení prostředků půjčky, které byly poskytnuty Psychocentru manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, na výplatu mezd za 8/2013 včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz