Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-02

RK-34-2013-02.doc  RK-34-2013-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-34-2013-02
NázevUzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Začátek stavby navazuje na dokončený úsek Jihlava - Příseka a konec úpravy na úsek Příseka - Brtnice. Trasa obchvatu silnice II/405 v celé trase prochází zemědělsky obdělávaným územím.
Z projektové dokumentace zpracované společností Dopravoprojekt Brno a.s. vyplývá potřeba uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku zahrnutého do obvodu dočasného záboru předmětné stavby. Pronajatý pozemek bude sloužit k napojení a vyústění stávající meliorační sítě. Jedná se o část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2062/4 o výměře 22 m2 v katastrálním území Příseka, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p..
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem pozemku par. č. 2062/4 v katastrálním území Příseka ČR - Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu
RK-34-2013-02, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a ČR - Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemku par. č. 2062/4 o výměře 22 m2 v katastrálním území Příseka dle materiálu RK-34-2013-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 1. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz