Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-26

RK-34-2013-26.doc  RK-34-2013-26pr01.xls  RK-34-2013-26pr02.doc  RK-34-2013-26pr03.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-34-2013-26
NázevNávrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov ve Věži, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu vícemístného automobilu. Protože organizace není schopna nákup automobilu zajistit plně ze svého investičního fondu, požádala o poskytnutí investiční dotace. Na kapitole Sociální věci je v roce 2013 počítáno s nákupem automobilů pro dvě příspěvkové organizace (druhou organizací je Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace). Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení v organizacích.
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu nové kuchyňské linky s vestavnými spotřebiči, montáže stínících žaluzií a rekonstrukce výdejních okének. Organizace není schopna všechny uvedené investice uhradit plně ze svého investičního fondu. Proto požádala o snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a poskytnutí investiční dotace ve stejné výši 200 tis. Kč.
Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-34-2013-26. Žádosti příspěvkových organizací o schválení změny čerpání investičního fondu jsou součástí přílohy 2 materiálu RK-34-2013-26.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a současně schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, kterým bude z investiční rezervy (rozpočtová položka 6901) uvolněna částka 500 tis. Kč ve prospěch Domova ve Věži, příspěvkové organizace a v rámci § 4350 - Domovy pro seniory snížena položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 tis. Kč a navýšena položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 200 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci. Udělením souhlasu mají příspěvkové organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se schváleným rozpočtem kraje na rok 2013. Změna investičního fondu je předmětem materiálu RK-34-2013-26, př. 1.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Investiční rezerva na kapitole Sociální věci je ve výši 500 tis. Kč.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00777.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci:
- spočívající ve zvýšení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov ve Věži, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč;
- v rámci § 4350 - Domovy pro seniory, spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 200 000 Kč s určením pro Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč a u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na pořízení majetku dle materiálu
RK-34-2013-26, př. 1;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč;
* změnu použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-34-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz