Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-29

RK-34-2013-29.doc  RK-34-2013-29pr01.doc  RK-34-2013-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-34-2013-29
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem určeného pro obce s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. Předkládaný grantový program přispěje k plnění cílů (předcházení vzniku odpadů, snižování množství odpadů ukládaných na skládky, využití vytříděné využitelné složky odpadu) stanovených v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.
Návrh řešení Připravili jsme, na základě doporučení Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina, k vyhlášení grantový program Bioodpady 2013 v objemu 1,26 mil. Kč (usnesením 0417/05/2013/ZK zastupitelstvo kraje schválilo tuto alokaci).
Předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů přispěje k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a podpořeným žadatelům napomůže při řešení problematiky bioodpadů.
Grantový program byl pravidelně vyhlašován od roku 2005, vyjma roku 2009. Finanční spoluúčast žadatele činí 50% a doba realizace je stanovena do 31. října 2014.
StanoviskaUsnesení 014/04/2013/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Doporučuje radě kraje vzít předkládaný grantový program Bioodpady 2013 na vědomí a doporučit jej zastupitelstvu kraje k vyhlášení.

Odbor regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00779.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2013 dle materiálu
RK-34-2013-29, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 30. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz