Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2006 - 24.10.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
03Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
04Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
05Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
06Smlouvy o zřízení věcného břemene - středotlaký plynovod a plynovodní přípojka v Havlíčkově Brodě
07Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov"
08Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
11Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
12Koupě nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
13Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
14Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
15Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
17Nabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
18III/11244 Pavlov - odvodnění, návrh na rozpočtové opatření
19Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
20Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
22Týden vzdělávání dospělých
23Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - výukové CNC pracoviště pro Střední školu Pelhřimov
24Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
25Změny ve školském rejstříku
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
28Úpravy sítě škol a školských zařízení
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
30Poskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX
31Smlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod na financování gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
32Lékařská služba první pomoci
33Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
34Žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace
35Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
35upr1Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
36Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
36upr1Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006 (poskytnutí věcného daru)
37Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
40Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
41Návrh na předání věcného daru
42Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
43Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
44Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
45Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
46Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
47Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
48Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
49Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
51Souhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
52Stavba rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Příseka, informace
53Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
54Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz