Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-18

RK-31-2006-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-31-2006-18
NázevIII/11244 Pavlov - odvodnění, návrh na rozpočtové opatření
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV roce 2004 požádal p. Skalský, bytem Pavlov o vyřešení odvádění dešťových vod ze silničního příkopu vedeného podél silnice III/11244 Pavlov - Lešov přes pozemky v jeho vlastnictví. V současné době je silniční příkop odvodněn stávajícím propustkem z betonových trub DN 500 pod silnicí III. třídy, odkud je volně vedena příkopem ukončeným na pozemku p.č.260, kde se odvodněná voda vsakuje. Do letošního roku probíhala jednání s panem Skalským o návrhu řešení stávající situace. Projektová dokumentace vypracovaná firmou PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov navrhuje v místě ukončení trubního propustku usazovací jímkou. Z usazovací jímky bude vedena dešťová kanalizace z kanalizačních trub z PVC KG-systém o průměru 400 x 9,8 mm přes pozemky p.č.260, p.č. 38/1, p.č. 40/1 a p.č.280/8. Délka navržené kanalizace je 83,60 m. V místě vyústění kanalizačního potrubí do Nemojovského potoka bude svah zpevněn lomovým kamenem.
Odbor majetkový zrealizoval nabídkové řízení. K podání nabídky byly vyzvány tři firmy. Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 394 56 ve výši 493 847,- Kč včetně DPH.
Návrh řešení Návrh předpokládá rozhodnout o realizaci odvodnění silnice III/11244 v obci Pavlov v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov.
Návrh předpokládá rozhodnout o zařazení akce "III/11244 Pavlov - odvodnění" do přílohy M4, Investice v dopravě, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek a zdrojově akci krýt změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M4 schváleného rozpočtu.
StanoviskaOdbor ekonomický - souhlasí se zařazením této akce do přílohy M4 - Investice v dopravě s tím, že finanční krytí této akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M4.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* realizovat odvodnění silnice III/112 v obci Pavlov v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov;
* zařadit akci "III/11244 Pavlov - odvodnění" do přílohy M4, Investice v dopravě, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín prosinec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz