Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-41

RK-31-2006-41.doc  RK-31-2006-41pr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-31-2006-41
NázevNávrh na předání věcného daru
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuKrajské vojenské velitelství Jihlava se sídlem Vrchlického 14, Jihlava, zastoupené plukovníkem Ing. Dionýzem Domikem oslovilo kraj Vysočina s žádostí o předání věcného daru v podobě ručně vyšívaného praporu se znakem kraje Vysočina a se znakem pěší roty aktivních záloh 191. strážního praporu. Prapor symbolizuje vzájemnou úctu a sounáležitost kraje Vysočina a pěší roty aktivních záloh 191. strpr. Tento prapor bude předána hejtmanem kraje pěší rotě aktivních záloh 191. strpr. v rámci slavnostního aktu, který se uskuteční dne 27. října 2006 na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Návrh řešení Předání praporu pěší rotě aktivních záloh 191. strpr. chápeme jako vhodnou příležitost vyjádřit poděkování kraje Vysočina této rotě aktivních záloh za dosavadní spolupráci, zásluhy, činnosti a pomoc občanům kraje Vysočina, při odstraňování povodňových škod a dalších mimořádných událostech.
Odbor sekretariátu hejtmana na základě žádosti Krajského vojenského velitelství a na základě doporučení hejtmana kraje Vysočina nechal vyrobit prapor se znakem kraje Vysočina a znakem pěší roty aktivních záloh 191. strážního praporu. S nákupem tohoto praporu již odbor sekretariátu hejtmana počítal v rozpočtu na rok 2006 a tento prapor spolu se stojanem a žerdí v celkové pořizovací ceně 75 351 Kč byl pořízen a zařazen do dlouhodobého hmotného majetku kraje.
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar - ručně vyšívaný slavnostní prapor se znakem kraje Vysočina a znakem pěší roty aktivních záloh 191. strážního praporu, žerď a stojan na prapor v celkové pořizovací ceně 75 351 Kč.
Tento dar předá hejtman kraje Vysočina při slavnostním aktu předání praporu pěší rotě aktivních záloh 191. strpr. dne 27. října 2006 na Masarykově náměstí v Jihlavě
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina a se znakem pěší roty aktivních záloh 191. strážního praporu, žerdě a stojanu na prapor v celkové pořizovací ceně 75 351 Kč., dle materiálu RK-31-2006-41, př. 1 a
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-31-2006-41.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 27. 10. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz