Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-30

RK-31-2006-30.doc  RK-31-2006-30pr1.doc  RK-31-2006-30pr2.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-31-2006-30
NázevPoskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 29.6.2004 byla usnesením rady kraje 1549/37/2005/RK schválena realizace projektu SomtNet-Max za předpokladu, že projekt bude spolufinancován z Broadbandového fondu Ministerstva informatiky ČR.
Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR (viz. příloha č.1 materiálu) ze dne 13.4.2006 byl projekt schválen k financování z Broadbandového fondu MIČR ve výši 70% uznatelných nákladů, tj. 1 435 000 Kč.
V průběhu realizace projektu došlo ke zjištění závažné skutečnosti. Stožár v obci Ořechov, na který mělo být podle původního plánu a na základě dohody s mikroregionem Telčsko umístěno WiMAX zařízení, byl dodavatelem bezdrátové technologie (fa. Damovo) následně shledán jako nevhodný z důvodu nestability (viz. příloha č. 2 materiálu).

Pro dodržení závazných aktivit projektu je nutné zajistit vykrytí prostoru mezi hřebenem v okolí Ořechova a Telčí. OI dva měsíce ve spolupráci s dodavateli, mikroregionem a městem Telč hledal náhradní řešení. V úvahu přicházeli ještě existující stožáry v Pavlově a BTS mobilních operátorů v okolí Ořechova. Stožár v Pavlově není využitelný pro připojení sítě na páteřní spoj sítě ROWANet (Stonařov). Mobilní operátoři pak jednoznačně zamítli jakékoliv umisťování zařízení typu WiMAX na své stožáry z důvodu možného rušení.
Návrh řešení Na základě posouzení všech možných variant je dle názoru OI nutné vybudovat stožár nový, který bude odpovídat požadovaným parametrům pro umístění WiMAX zařízení. Stožár by měl být umístěn formou výměny za stávající stožár mikroregionu na pozemku soukromého vlastníka, který s výměnou stožáru souhlasí. Kraj Vysočina prostřednictvím odboru informatiky realizoval poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu a oslovil dodavatele s poptávkou vybudování stožáru (viz. příloha č. 1. materiálu). Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti DAMOVO Česká republika s. r. o. za cenu 475 524 Kč.

Pokud by došlo k pokrytí těchto nákladů z již schváleného rozpočtu projektu, muselo by dojít také ke snížení plánované kapacity sítě a nedodržení podmínek projektu schváleného MIČR s tím spojenými možnými následky

Vícenáklady způsobené výše zmíněnými problémy je možné řešit pokrytím z krajského rozpočtu. V souvislosti s tím odbor informatiky žádá radu kraje Vysočina o poskytnutí finančních prostředků v uvedené výši z Rezervy a rozvoj, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému řešení dle materiálu RK-31-2006-30, př. 1 připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 10. 2006 je 13 621 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, položka 6121 - Budovy, haly a stavby o částku 476 tis. Kč s určením na výstavbu 15 m stožáru v katastrálním území Ořechov u Telče (vícenáklady projektu SomtNetMAX) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 476 tis. Kč dle materiálu RK-31-2006-30, př. 1.
Odpovědnost OI, OE
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz