Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-22

RK-31-2006-22.doc  RK-31-2006-22pr1.doc  RK-31-2006-22pr1upr1.doc  RK-31-2006-22pr2.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-31-2006-22
NázevTýden vzdělávání dospělých
Zpracoval K. Ubr, J. Zikánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuNa základě analýz je v ČR ve srovnání s průměrem EU cca poloviční účast dospělých ve vzdělávání. Na podporu motivace občanů i zaměstnavatelů proto probíhají aktivity nazývané Týden vzdělávání dospělých (dále jen "TVD"), a to již od roku 1995 (obdobné akce jsou realizovány i v zahraničí, avšak často ve větším rozsahu).
Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen "RRLZ") pravidelně každý rok přejímá nad touto akcí záštitu. Na svém jednání dne 27. 9. 2006 projednala aktivity pro Týden vzdělávání dospělých 2006 včetně jejich garantů (přehled aktivit je uveden v materiálu RK-31-2006-22, př. 1) a s těmito akcemi vyjádřila souhlas. Organizace, které jsou do TVD zapojeny, zajišťují své aktivity organizačně, ale nemají na ně finanční prostředky.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že aktivity TVD jsou plně v souladu s koncepcí RRLZ a kraje Vysočina, navrhuje OŠMS radě kraje schválit celkovou výši prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje na realizaci aktivit Týden vzdělávání dospělých do výše 150 000,- Kč a pověřit OŠMS předložením návrhu jednotlivých dotací konkrétním realizátorům akcí po skončení TVD a po předložení zpráv a vyúčtování. V materiálu RK-31-2006-22, př. 2 je uveden formulář, ve kterém jsou podrobněji specifikovány přijatelné výdaje, a který používají realizátoři aktivit pro popis obsahu a rozpočtu aktivit.
OŠMS předpokládá, že by pro pokrytí výdajů na TVD využil prostředky alokované v kapitole školství v položce Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 je v kapitole Školství v části Další možné uvedena částka 125 000,- Kč na podporu aktivit v rámci TVD.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit navržených k realizaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-31-2006-22, př. 1;
schvaluje
spoluúčast kraje na financování aktivit Týdne vzdělávání dospělých v celkové výši do 150 000,- Kč;
pověřuje
OŠMS předložením návrhu na poskytnutí dotací konkrétním realizátorům akcí po skončení Týdne vzdělávání dospělých na základě předložených zpráv a vyúčtování.
Odpovědnost OŠMS
Termín prosinec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz