Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-34

RK-31-2006-34.doc  RK-31-2006-34pr1.doc  RK-31-2006-34pr2.doc  RK-31-2006-34pr3.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-31-2006-34
NázevŽádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuDne 21. dubna 2006 obdržel kraj Vysočina společnou žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při řešení opravy místní komunikace spojující výše uvedené obce na par. č. 2113/2 a 2113/1, která je v obci Chlum napojena na silnici č. II/403 a obci Číchov mostem na silnici III/40510. V této žádosti obec nepožádala o finanční prostředky na opravu mostu zničeného povodní.
Dne 28. března 2006 byl na základě požadavku obce Číchov vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity na vodním toku Jihlava. Při této povodni došlo dne 1. dubna 2006 v obci Číchov k destrukci mostu přes řeku Jihlavu a tím byla větší část obce ze silnice č. III/40510 nedostupná. Jedinou přístupovou cestou do obce Číchov se tak stala místní komunikace z obce Chlum. Na základě této žádosti požádal odbor dopravy a silničního hospodářství o doložení potřebných dokladů včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů na opravu výše uvedené místní komunikace. Na základě předloženého odborného posouzení, které bylo odboru dopravy a silničního hospodářství předloženo v průběhu měsíce června, žádají obce částku ve výši 2 058 tis. Kč na opravu místní komunikace na par. č. 2113/2 a 2113/1.
Návrh řešení Obec Číchov požádala o poskytnutí finanční dotace na opravu místní komunikace, která nebyla zasažena živelní pohromou, ale byla využívána po destrukci mostu k zabezpečení chodu obce. Současný provizorní most umožňuje přejezd vozidel přes řeku Jihlava pouze do hmotnosti 5ti tun. Z tohoto důvodu došlo ke značnému poškození místní komunikace, která je používána v rozsahu, jemuž neodpovídá stavební a dopravně technický stav.
V době podání žádosti nebylo možné čerpat z dotačního programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě Výzvy č. 2 ze dne 20. září 2006, která stanovuje v bodě 3. Forma a účel podpory účelovou dotaci na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí poškozeného živení nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, by obec mohla žádat pouze na opravu poškozeného mostu.
Na základě diskuze v radě kraje dne 17. 10. 2006 odbor dopravy a silničního hospodářství konzultoval konkrétní situaci na Ministerstvu pro místní rozvoj s Ing. Irenou Höschlovou, se stanoviskem ministerstva, že je možné ze strany obce požádat o dotaci na místní komunikaci, která nebyla přímo poškozená povodní, ačkoli tuto situaci Výzva neřeší.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje na základě výše uvedeného doporučit zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci obcím Číchov a Chlum na opravu místní komunikace.
StanoviskaDopravní komise na svém jednání dne 15. 9. 2006 přijala usnesení č. 035/06/2006/DK, ve kterém doporučuje radě kraje neposkytnout dotaci obcím Chlum a Číchov na opravu místní komunikace. Pozn.: usnesení dopravní komise bylo přijato před uveřejněním Výzvy č. 2 z MMR.
Odbor ekonomický nemá připomínky k předloženému návrhu.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - na základě předloženého materiálu doporučujeme dotaci na opravu místní komunikace obcím Chlum a Číchov neposkytnout.

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením, pokud nezajištěním opravy komunikace nebudou ohroženy základní funkce obce Číchov (zásobování levobřežní části, dosažitelnost této části složkami IZS v případě požáru, akutního ohrožení zdraví a života občanů apod.).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obcím Chlum a Číchov ve výši
2 058 tis. Kč na opravu místní komunikace dle materiálu RK-31-2006-34 a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce o poskytnutí výše dotace z ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz