Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-47

RK-31-2006-47.doc  RK-31-2006-47pr1.tif  RK-31-2006-47pr2.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-31-2006-47
NázevInformace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV roce 2009 bude mít možnost Česká republika předsedat Evropské unii. Institut předsednictví EU je nejdůležitějším nástrojem pro reprezentaci národních zájmů členských zemí EU a pro ovlivňování chodu celého Společenství, protože jednotlivým zemím umožňuje v půlročním období realizovat vlastní priority. Členská země, která po dobu šesti měsíců předsedá EU má za úkol svolávat a řídit všechny zasedání Rady, usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů a jménem EU také jednat s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Rovněž také zastupuje Radu při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout. Tyto cíle zpravidla vycházejí z aktuální situace a problémů, kterým EU v daném období čelí nebo které jsou z hlediska země pro ní prioritní. Česká republika bude předsedat Radě v první polovině roku 2009.
V souvislosti s touto mimořádnou událostí, Česká republika najímá administrativní budovu, která budovou sousedící s nynější Stálou misí ČR při EU.
Stálé zastoupení přitom plánuje, že obě budovy propojí. Nová budova je po rekonstrukci a ve výborném technickém stavu, případná rekonstrukce jiného objektu by samozřejmě znamenala další náklady pro český stát. To, že nová budova bezprostředně přiléhá k sídlu Stálého zastoupení umožní bezproblémové rozšíření existující infrastruktury (počítačové sítě, využití stávajících serverů, částečné využití stávajícího personálu).
Vznikající komplex budov pro české předsednictví má výbornou polohu poblíž centra města, nedaleko Evropského parlamentu a Evropské komise, poblíž je i královský palác, belgický parlament a vládní budovy. Velmi dobrá je i jeho dopravní dostupnost (linka metra, přímé spojení na letiště, vlakové nádraží).
Pronajímána je plocha 2424m2. Nájem nové budovy činí cca 20 milionů korun /rok.
Adresa nové budovy: Trone 60 Bruxelles-Ixelles
Do této nové budovy budou centrálně umístěny takové instituce a reprezentace jako:
Stálé zastoupení ČR při EU, Zastupitelský úřad, České centrum, Czech Turism, CzechInvest, CzechTrade, CEBRE - česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, CZELO - česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj, ČSA,
V rámci této iniciativy se Ministerstvo zahraničních věcí ČR obrátilo na Asociaci krajů České republiky s nabídkou využití jednoho celého patra, zmiňované budovy, pro účely zřízení jednotného místa pro reprezentace krajů ČR v Bruselu, tedy vytvoření určitého domu regionů.
Koordinací této aktivity byl pověřen hejtman Karlovarského kraje pan Josef Pavel viz RK-31-2006-47, př.1
V průběhu odborné mise zastupitelů kraje Vysočina na Den evropských regionů Open Days 2006 v Bruselu (8.10. - 11.10.2006) měli zástupci mise možnost si fyzicky prohlédnout interiéry budovy Trone 60.
Návrh řešení Pro potřeby krajů by bylo vyčleněno 6. patro budovy, tedy celková plocha 600 m2. Dispoziční řešení pater je pro představu uvedeno v materiálu RK-31-2006-47, př. 2. V současné době probíhají jednání, která jsou zaměřena na náklady týkající se zřízení zastoupení krajů v souvislosti s využitím prostor nově pronajmutí budovy.
Předběžné informace o možné maximální ceně pro první tři roky působení zastoupení kraje v rámci společných prostor, jsou cca 11 tis. Kč za 1 m2 ročně + rozpočítané režijní náklady na energie. Uvedená cena je po uplynutí 3 let o 30% snížena. Jedná se však o velmi předběžnou informaci, protože Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyjednává i možnou výjimku pro kraje, které do společných prostor vstoupí, ve smyslu tzv. odpuštění nájmu. Tyto informace budou dále zpřesněny.
Kraj Vysočina v současné době využívá možnosti odborné stáže pracovníků kraje v Bruselu, kdy tato stáž je obsazena dvěmi pracovníky a probíhá od 1.8.2006 - 30.6.2007. Budova Trone 60 bude k dispozici pro fyzické nastěhování v termínu duben roku 2007. To tedy znamená, že kraj Vysočina by mohl využít této nabídky a plynule se následně, po ukončení odborné stáže, přesunout do společných funkčních prostor.
O předběžném zájmu kraje Vysočina byl dopisem informován pan velvyslanec Jan Kohout, vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje radě kraje přijmout nabídku prostor v rámci nové funkční budovy Trone 60 a zřídit svoji budoucí krajskou reprezentaci v těchto společných prostorách.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přijmout nabídku na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu RK-31-2006-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomi přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království
RK-31-2006-47, př. 1;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje Vysočina o výsledcích jednání.
Odpovědnost ORR, OHS
Termín 1. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz