Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-25

RK-31-2006-25.doc  RK-31-2006-25pr1.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-31-2006-25
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval5 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 31/2006 dne 24. 10. 2006 zpracovali: K. Ubr, Z. Nouzová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuŘeditelé středních škol a základních škol speciálních, uvedených v příloze 1 zaslali na OŠMS žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v příloze 1 a jsou jak formálního charakteru, (změna názvu právního subjektu, výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb) tak koncepčního charakteru (změna nejvyššího povoleného počtu výkonů škol nebo školských zařízení, změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů a zařazení a vyřazení oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změnu krajskému úřadu do konce září a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá do konce listopadu na MŠMT.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v příloze 1 tohoto materiálu k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z úkolů a opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZKV").
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se bude zastupitelstvo kraje vyjadřovat jako zřizovatel. V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ("Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.") OŠMS navrhuje formu souhlasu s příslušným záměrem.
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) je navrženo radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS. Tato informace se rovněž dostane do zastupitelstva kraje prostřednictvím stanoviska rady kraje v podání.

Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaStanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Usnesení 032/08/2006/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje ke schválení materiál dle návrhu VVVZ-08-2006-5 upr.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.
Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem kromě bodu 1G,3D,4A,5G,8A,13J přílohy, v těchto případech bez doložení příslušných dokladů není možné posoudit, že navrhované změny nebudou v rozporu s právními předpisy a nebudou mít dopad do rozpočtu kraje (nebudou vyžadovat investiční prostředky na úpravu objektů).
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stanoviska OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označeným v materiálu RK-31-2006-25, př. 1 kódy 18A, 21A, 21B,C,D, 22A, 22B, 24A,B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-31-2006-25, př. 1 kódy 1A, 1F, 1B,C,D, 1E, 1G, 2A, 2B, 3A,B, 3D, 4A, 5A, 5C, 5B, 5D,E, 5G, 6A, 6B,C, 6D, 6E, 7A, 7C, 8A, 8B, 9A,B, 9C, 10A, 10B, 11B, 11C, 12A, 12B,E, 12C,D,F, 12G, 12H,I,J,K, 13A,B,C, 13E,F, 13G, 13H,I, 13J, 14A, 14B, 16A, 16B, 16C,D,E,F,G,H,I,J, 19A, 19B, 20A,B, 20C, 23A,B, 25A, 25B,C,D, 25E,F,G,H,I,J,K.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 11. 2006 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz