Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-38

RK-31-2006-38.doc  RK-31-2006-38pr1.tif
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-31-2006-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuObec Věžná žádá kraj Vysočina (RK-31-2006-38, př. 1) o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu obecního majetku poškozeného při mimořádné události vlivem přívalových dešťů.
Dne 26. června 2006 postihly místní část Pernštejnské Janovice obce Věžná silné přívalové srážky doprovázené intenzivní bouřkou s krupobitím. Vlivem velkého množství srážek došlo k zaplavení vodojemu pro místní vodovod. Povodňová komise obce proto rozhodla o okamžitém odstavení místního vodovodu. Aby mohl být vodovod opět zprovozněn, bylo nutno provést vyčištění a sanaci vodojemu. Po dobu odstávky bylo zajišťováno náhradní zásobování pitnou vodou.
Celkové náklady, které obec musela vynaložit na odstranění následků povodně, činí 16 042,80 Kč. Tuto částku obec doložila kopiemi faktur za provedené práce a dílčími výpisy z účtu obce.
Tento materiál neobsahuje, z důvodu jejich většího počtu, všechny podkladové materiály, které byly doloženy k žádosti obce o finanční příspěvek. Kompletní dokumentace je uložena k nahlédnutí na odboru sekretariátu hejtmana.
Návrh řešení Doporučuje se poskytnout obci Věžná dotaci na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč. Navrhovaná částka činí 50 % z obcí vynaložených nákladů.
StanoviskaOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství nemá připomínky.

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 16. 10. 2006 je 21 368 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč;
* schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 8 021 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka * Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 021 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod podle materiálu RK-31-2006-38, př. 1.
Odpovědnost sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz