Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-02

RK-31-2006-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-31-2006-02
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Pacov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od města Pacov žádost o darování pozemku par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov. Tento pozemek vznikl, na základě geometrického plánu č. 1304-24/2006 (dále jen GP), oddělením z pozemku par. č. 2559/2 v k. ú. a obci Pacov. Pozemek je zastavěn částečně chodníkem a částečně místní komunikací ve vlastnictví města.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede pozemek par. č. 2559/2 v k. ú. a obci Pacov na listu vlastnictví č. 2702, kde je jako výhradní vlastník pozemku uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Návrh řešení OM navrhuje darovat dle GP č. 1304-24/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.
V případě schválení darování pozemku do vlastnictví města a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouvy stanou účinné. Tím dojde ke sjednocení vlastnictví staveb a pozemku.
Převáděný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny vyjmut ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Návrh předpokládá rozhodnutí zveřejnit záměr darování pozemku na úřední desce a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek do vlastnictví města.
StanoviskaSÚS Pelhřimov souhlasí s navrhovaným darováním pozemku.
ODSH souhlasí s navrhovaným darováním pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dle GP č. 1304-24/2006 nově odděleného pozemku par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov, odděleného z pozemku par. č. 2559/2, na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat dle GP č. 1304-24/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Padov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz