Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-32

RK-31-2006-32.doc  RK-31-2006-32pr1.doc  RK-31-2006-32pr2.xls  RK-31-2006-32pr3.doc  RK-31-2006-32pr3a.xls  RK-31-2006-32pr4.xls  RK-31-2006-32pr5.xls  RK-31-2006-32pr6.doc  RK-31-2006-32pr6upr1.doc  RK-31-2006-32pr7.doc  RK-31-2006-32pr8.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-31-2006-32
NázevLékařská služba první pomoci
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina se problematikou lékařské služby první pomoci zabývala na svém jednání již 19. listopadu 2002 a usnesením č. 726/39/2002/RK rozhodla o zabezpečení LSPP za součinnosti kraje s pověřenými obcemi tak, aby se tyto obce mohly podílet na tvorbě sítě stanovišť, v nichž bude tato služba poskytována. Tento postup byl zvolen s ohledem na skutečnost, že současná právní úprava kraji nesvěřuje kompetenci organizovat LSPP a rozhodovat o síti jejích stanovišť. Z tohoto důvodu byla dána přednost zabezpečení LSPP na základě vzájemné dohody mezi subjekty, které se na něm budou podílet. Všechny finanční prostředky, které kraj Vysočina obdržel od státu na rok 2003 na organizaci lékařské služby první pomoci, byly rozděleny na jednotlivá stanoviště podle velikostí spádového území. V této částce je zakalkulován podíl na zajištění všech typů LSPP - pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou.
Byla tedy dána pevná částka, jíž se kraj Vysočina do dnešního dne podílí na zabezpečení LSPP na svém území a která je rozdělována na jednotlivé spádové oblasti.
Dne 9. 12. 2003 projednala na svém zasedání rada kraje organizaci lékařské služby první pomoci na rok 2004 a svým usnesením č. 1350/40/2003/RK schválila postup zabezpečení LSPP i pro rok 2004 v souladu s usnesením č. 726/39/2002/RK ze dne 19. 11. 2002.
Dne 11. 1. 2005 schválila rada kraje svým usnesením č. 0068/03/2005/RK postup kraje při zabezpečení LSPP i pro rok 2005 v souladu s usnesením č. 726/39/2002/RK ze dne 19. 11. 2002.
Dne 6. prosince 2005 schválila rada kraje usnesením 1562/38/2005/RK ponechání systému zajištění lékařské služby první pomoci v souladu s usnesením rady kraje č. 726/39/2002/RK ze dne 19. listopadu 2002 i pro 1. pololetí roku 2006 a uložila odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat příslušné obce o schváleném usnesení a předložit do konce února 2006 návrh zajištění lékařské služby první pomoci v kraji Vysočina na 2. pololetí roku 2006. Usnesením č. 0384/08/2006/RK ze dne 14. 3. 2006 schválila rada kraje ponechání stávajícího systému zajištění LSPP do 31. 12. 2006.
(Uváděná usnesení viz. příloha č. 1 materiálu RK-31-2006, přehled současného rozdělení finančních prostředků viz. příloha č. 2 materiálu RK-31-2006.)

Z údajů uvedených v příloze č. 3 je patrné, že k otázce zajištění lékařské služby první pomoci přistoupily jednotlivé obce rozdílně, takže se liší rozsah LSPP co do typu poskytované LSPP (pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologická) i co rozsahu LSPP. Grafické znázornění ordinačních hodin viz. příloha č. 3a materiálu RK-31-2006-32. Ve svém důsledku dochází v praxi k tomu, že přestože jsou finanční prostředky rozdělovány podle počtu obyvatel ve spádové oblasti a jejich výše zahrnuje všechny druhy LSPP, není rozsah LSPP v rámci kraje Vysočina stejný pro všechny občany. Ti se potom obracejí o pomoc do nemocnic kraje, kde jsou ošetřeni. Ne ve všech případech se však do nemocnic dostanou i finanční prostředky vyčleněné na LSPP. Ty mnohdy zůstávají ve spádovém území obce, ze které se pacient dostaví do nemocnice k ošetření.
Návrh řešení V příloze č. 4 materiálu RK-31-2006 jsou uvedeny, na základě vyhodnocení VZP, počty kontaktů - jednotlivých návštěv v rámci lékařské služby první pomoci na jednotlivých stanovištích LSPP, tak jak byly na zdravotní pojišťovnu vykázány v letech 2004, 2005 a k 30. 6. 2006. Údaje z Všeobecné zdravotní pojišťovny byly zvoleny s ohledem na převažující počet pojištěnců v našem kraji právě u VZP.
V návaznosti na podněty, které jsou odboru sociálních věcí a zdravotnictví předávány, jsou ze strany odboru navrhovány varianty možného řešení.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje s účinností od 1. 7. 2007 přistoupit k variantě č. 3.
StanoviskaZdravotní komise rady kraje se organizací LSPP zabývala již v roce 2002 a doporučila zřídit jednu nevýjezdovou LSPP pro dospělé na okres (ordinační hodiny ve všední den 17 - 7 hod., v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě) a jednu nevýjezdovou LSPP pro děti na okres (ordinační hodiny ve všední den 17 - 22 hod., v sobotu, v neděli a ve svátek 8 - 18 hod.).

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina se opětovně zabývala problematikou lékařské služby první pomoci na svém jednání dne 1. 2. 2006 a přijala následující usnesení:
Usnesení 003/02/2006/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
po rozsáhlé diskusi variantu ve znění:
Zdravotní komise doporučuje radě kraje ke schválení zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé a jednoho střediska LSPP pro děti a dorost v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem, finanční prostředky rozdělit dle počtu obyvatel spádového území daného okresu. V kraji Vysočina by tak pracovalo pět středisek lékařské služby první pomoci (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
ponechání systému zajištění lékařské služby první pomoci pro 1. pololetí 2007 v souladu s usnesením rady kraje č. 726/39/2002/RK ze dne 19. listopadu 2002. Tímto rozhodnutím rozhodla rada kraje o zabezpečení LSPP za součinnosti kraje s pověřenými obcemi tak, aby se tyto obce mohly podílet na tvorbě sítě stanovišť, v nichž bude tato služba poskytována. Všechny finanční prostředky jsou rozdělovány na jednotlivá stanoviště podle velikostí spádového území. V této částce je zakalkulován podíl na zajištění všech typů LSPP - pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci v 1. pololetí 2007 dle materiálu RK-31-2006-32, př. 5.

Varianta 1
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* pro 2. pololetí 2007 ponechání systému zajištění lékařské služby první pomoci v souladu s usnesením rady kraje č. 726/39/2002/RK ze dne 19. listopadu 2002. Tímto rozhodnutími rozhodla rada kraje o zabezpečení LSPP za součinnosti kraje s pověřenými obcemi tak, aby se tyto obce mohly podílet na tvorbě sítě stanovišť, v nichž bude tato služba poskytována. Všechny finanční prostředky jsou rozdělovány na jednotlivá stanoviště podle velikostí spádového území. V této částce je zakalkulován podíl na zajištění všech typů LSPP - pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou;
* rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci ve 2. pololetí 2007 dle materiálu RK-31-2006-32, př. 5.

Varianta 2
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* pro 2. pololetí 2007 zabezpečení LSPP za součinnosti kraje a pověřených obcí tak, aby se tyto obce mohly podílet na tvorbě sítě stanovišť, v nichž bude tato služba poskytována. Všechny finanční prostředky jsou rozdělovány na jednotlivá stanoviště podle velikostí spádového území obce s rozšířenou působností. V této částce je zakalkulován podíl na zajištění všech typů LSPP - pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologickou a lékárenskou. Standard zajišťování LSPP je stanoven jednotně pro všechna stanoviště LSPP;
* rozdělení finančních prostředků na jednotlivé obce k zajištění lékařské služby první pomoci ve 2. pololetí 2007 dle materiálu RK-31-2006-32, př. 5.

Varianta 3
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* pro 2. pololetí 2007 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé a jednoho střediska LSPP pro děti a dorost v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem, finanční prostředky rozdělit dle počtu obyvatel spádového území daného okresu. V kraji Vysočina by tak pracovalo pět středisek lékařské služby první pomoci (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč);
* rozdělení finančních prostředků na jednotlivé nemocnice k zajištění lékařské služby první pomoci ve 2. pololetí 2007 dle materiálu RK-31-2006-32, př. 6.

Varianta 4
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* pro 2. pololetí 2007 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jedno střediska LSPP pro dospělé a jedno střediska LSPP pro děti a dorost na 100 tis. obyvatel ve spádovém území. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem, finanční prostředky rozdělit dle počtu obyvatel spádového území dané nemocnice. V okrese Žďár nad Sázavou, s ohledem na vyšší počet obyvatel, oslovit se žádostí o spolupráci Nemocnici Svaté Zdislavy, Mostiště. Tím by LSPP byla zajištěna jednotně na území kraje Vysočina na šesti místech v kraji (Havlíčkův Brod, Jihlava, Mostiště, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč). Srovnávací tabulka rozlohy, počet obyvatel a hustoty obyvatel dle okresů viz materiál RK-31-2006-32, př. 7;
* rozdělení finančních prostředků na jednotlivé nemocnice k zajištění lékařské služby první pomoci ve 2. pololetí 2007 dle materiálu RK-31-2006-32, př. 8.
Odpovědnost OSVZ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz